Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проведе дистанционно заседание, свикано от министъра на финансите Асен Василев.

Правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха бюджета на Здравната каса, общественото осигуряване и държавния бюджет за 2022 г.

След проведените дискусии не бе постигната единодушна подкрепа по проектите на бюджетните закони, като социалните партньори изразиха различни позиции.

Законопроектът за Бюджет 2022 беше представен от Асен Василев. Ето какво предвижда той:

Политика по доходите

 • Увеличение на размера на минималната работна заплата от 650 на 710 лв., считано от 1 април;
 • Увеличение на заплатите на педагогическите специалисти до 125% от средната работна заплата за страната.

Социална политика

За 2022 г. са предвидени допълнителни средства за изпълнението на мерки, заложени в Споразумението за съвместно управление на България в период 2021-2025 г., както следва:

 • 90 млн. лв. - за повишаване ефективността на семейните помощи за деца. За целта от 1 април се предвижда увеличаване на доходния критерий от 410 лв. на 510 лв. – за получаване на пълния размер на помощта и от 410,01 лв. до 510 лв. на 510,01 лв. до 610 лв., включително – за получаване на 80% от пълния размер на помощта, както и за увеличаване на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование;
 • 56,7 млн. лв. - за социално приобщаване и предоставяне на целенасочена и насърчителна подкрепа на уязвимите групи от хора с увреждания;
 • 223,5 млн. лв. - за обезпечаване на кумулативния ефект от увеличаването на минималната работна заплата и на коефициента от 1,2 на 1,4 при определяне на възнаграждението на личните асистенти;
 • 50,1 млн. лв. - за допълване на средствата за изплащане на целеви помощи за отопление във връзка с поскъпването на енергоносителите;
 • 3,0 млн. лв. - за месечните възнаграждения на професионалните приемни семейства за компенсиране нарастването на МРЗ;
 • 36,5 млн. лв. - за месечни целеви помощи при обявено извънредно епидемично положение на семейства с деца до 14-годишна възраст;
 • 111,7 млн. лв. - за увеличаване средно с 31% на стандартите за финансиране на социалните услуги
 • 852,0 млн. лв. - за изплащане на добавки към пенсиите на пенсионерите за първите шест месеца на 2022 г. във връзка с преодоляване на последиците от COVID-19.

Политика в областта на здравеопазването

Насочена е към подобряването на ефективността и удовлетвореността на гражданите от функционирането на сектора. За овладяване на пандемията и последствията от COVID-19 за 2022 г. са осигурени допълнителни средства:

 • 267,2 млн. лв.- за закупуване на допълнителни количества ваксини срещу COVID-19;
 • 352,0 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19;
 • 131,8 млн. лв. - за осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19;
 • 101,2 млн. лв. - за осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас, лични предпазни средства, медицински изделия и дезинфектанти;
 • 118,5 млн. лв. - за подкрепа на медицинския персонал, който работи в условията на огромно напрежение при извънредна епидемична обстановка чрез изплащане на месечна добавка към възнагражденията на изпълнителите на болнична медицинска помощ чрез бюджета на НЗОК за шест месеца;
 • 3,8 млн. лв. - за ускорено изграждане на Национална здравно-информационна система и развитие на дистанционни здравни услуги чрез въвеждане на електронно здравно досие и задължителна електронна бяла рецепта;
 • 20,0 млн. лв. - за изграждане на Национална педиатрична болница;
 • 28,0 млн. лв. - допълнителни субсидии за лечебните заведения за болнична помощ за поддържане готовността за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на COVID-19;
 • 13,2 млн. лв. - за издръжката на децата в детските ясли, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, считано от 1 април;
 • 100,0 млн. лв. - за изплащане на еднократна сума в размер на 75 лв. към пенсиите за стимулиране на ваксинирането сред  пенсионерите;
 • 23,1 млн. лв. за общинското здравеопазване за подобряване медицинското обслужване в здравните кабинети в детските градини и училищата, детските ясли и др.

Политика в областта на образованието

За предучилищното и училищното образование за 2022 г. са осигурени допълнителни средства:

 • 315,0 млн. лв. - за увеличение на заплатите на педагогическите специалисти за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125% от средната работна заплата за страната с цел да се стимулира навлизането на млади и квалифицирани педагози в системата;
 • 16,0 млн. лв. - за увеличаване на норматива за безплатни закуски на децата в предучилищна възраст и учениците от I до IV клас;
 • 70,0 млн. лв. - за изграждане, разширяване на детски градини, детски ясли и училища;
 • 15,0 млн. лв. - за изграждане на нови спортни площадки и ремонт на съществуващи такива в училищата;
 • 84,8 млн. лв. - за издръжка на децата в детските градини, с оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, от 1 април;
 • 18,0 млн. лв. - за продължаване поетапното разширяване на достъпа и обхващане в задължително предучилищно образование на 4-годишни деца;
 • 6,5 млн. лв. - за предпазни материали и консумативи в условия на епидемична обстановка от разпространението на COVID-19;
 • 22,6 млн. лв. - за продължаване изпълнението на Национална програма „Отново заедно“;
 • 100,0 млн. лв. - за повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения;
 • 6,5 млн. лв. – за осигуряване на транспорт на деца и ученици, включително за поддръжка на автобуси, както и 10,0 млн. лв. за закупуване на училищни автобуси;
 • 10,0 млн. лв. - за нова национална програма за осигуряване на образователни медиатори и социални работници за уязвими групи деца;
 • 13,0 млн. лв. - предвидени средства за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища;
 • За политики в областта на висшето образование са осигурени допълнителни средства в размер на 54,0 млн. лв., като от тях 5,5 млн. лв. са за осигуряване на ръст от 10% на средствата за стипендии на студентите; 43,5 млн. лв. - за издръжка на обучението и 5 млн. лв. - за научна или художествено-творческа дейност.

Други приоритетни политики

 • За инфраструктура общият предвиден размер на капиталовите инвестиции в бюджета е 8,2 млрд. лв.;
 • В икономическата политика се предвиждат 410 млн. лв. за продължаване на мярката "60/40" за подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта за шест месеца;
 • По отношение на данъчната политика пред 2022 г. ще се запазят съществуващите данъчни ставки, като ще се премахне данъка върху лихвите за физическите лица. Ще се предостави възможност за използване на ваучерите за храна и за погасяване на сметки за ползвани за битови нужди електрическа енергия и вода, като стойността им се увеличи от 80 на 200 лв.;
 • В разходите за енергетика са предвидени 481 млн. лв. за програми за компенсиране на разходите на електроразпределителните и електропреносни дружества и за небитовите крайни потребители. 450 млн. лв. са заложени за компенсиране на високите цени на електроенергията и природния газ за небитовите потребители за първото тримесечие на 2022 г.;
 • В областта на отбраната са предвидени разходи в размер на 1,73% от БВП за 2022 г.;
 • В областта на вътрешния ред и сигурността са заложени разходи за увеличаване на лимита за облекло на униформените служители от 400 на 800 лв., както и за ремонти на техника и капиталови разходи;
 • Приоритетно е осигурено бюджетно финансиране в областта на културата, младежта и спорта, околната среда, туризма, икономиката и селското стопанство.

За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за Android и iOS!

Бъдете с нас и във Facebook и Instagram!