Глоби и санкции за „Софиямед”, където акушерка преби новородено, ще има, съобщиха от Министерство на здравеопазването, позовавайки се на доклада на Медицински одит. Тепърва инспекторите ще решават в какъв размер ще бъдат наказанията.

Здравното министерство може да затвори Неонатологията, където акушерката Емилия Ковачева, извърши посегателство над бебе. Ведомството мотивира намерението си с недостатъчния брой кадри в клиниката. На този фон повече от половината акушерки в страната са в пенсионна възраст.

Тепърва проверка на столичната здравна инспекция трябва да установи дали Неонатологията отговаря на второ ниво на компетентност, съгласно медицинския стандарт. Ако се открият нарушения, ще бъдат отнети редица разрешителни.

От „Софиямед” обаче смятат, че болницата е сред най-добрите в страната.

„Протестна мрежа” организираха протест пред здравното заведение. Отзоваха се едва няколко души.

Междувременно в официално писмо до медиите медиците от „Софиямед” призовават да се спре със спекулациите около болницата. Според тях някой умишлено се опитва да очерни частната болница. Писмото носи подписите на 400 медици.

Докладът на инспекцията по труда ще стане ясен в четвъртък. В него ще бъдат записани нарушенията на болницата по трудовото законодателство.

Публикуваме констатациите на доклада:

"1. Установено е несъответствие между Разрешение за осъществяване на дейност № МБ-378/30.12.2014 г. на Министерство на здравеопазването и  Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на УМБАЛ „Софиямед” ООД.

2. Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на Неонатология в отделение по акушерство и гинекология с дейност по неонатология при МБАЛ „Софиямед” ООД не е утвърден от Управителя на ЛЗ и не е актуализиран към периода на проверката в съответствие с МС „Неонатология” от 2014 г.

3. Съгласно щатните разписания от 01.01.2014г. и 28.04.2015г. и трудовите договори на медицинския персонал, ЛЗ не отговаря на изискванията за персонал в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност, съгласно МС „Неонатология”.

4. Акушерка Емилия Ковачева работи по Трудов договор № 913/07.03.2014г. и Договор за извършване на работа чрез личен труд от 28.03.2014г. в УМБАЛ “Софиямед” ООД.

5. Договорът за извършване на работа чрез личен труд на Емилия Йорданова Ковачева и “МБАЛ Софиямед” ООД е подписан едностранно само от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Организираните работни смени на ак. Ковачева от 24 часа включват 12 часа по основен трудов договор и 12 часа по Договор за извършване на работа чрез личен труд.

7. Констатирани са работни смени от 24 часа само по основен трудов договор.

8. Работните 12 часови смени в структурата по неонатология от второ ниво на компетентност са обезпечени с лекар и акушерка.

9. Нарушена е разпоредбата на чл. 189 от Закона за здравето – не са застраховани всички медицински специалисти работещи в ЛЗ.

10. Никол Руменова Димитрова е родена на 14.04.2015г. в 10.04.ч. чрез Цезарово сечение в АГО на УМБАЛ „Софиямед“ ООД. В оперативен протокол №118 от 14.04.2015г., представен чрез информационната система на УМБАЛ „Софиямед“, не са отразени размерите на плацентата (два взаимноперпендикулярни диаметри на плацентата), с което не са спазени изискванията на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.

11. Попълнената “Декларация за информирано съгласие на пациент” от майката на новороденото Никол не съответства на “Образец на информирано съгласие за родители на здраво новородено дете”, съгласно МС „ Неонатология”.

12. Извършен е преглед на новороденото след раждането, при който не са установени отклонения. Направени са назначения от дежурния лекар. Описано е състоянието на детето по часове със съответните декурзуси. Направена е имунизация срещу хепатит В с Енджерикс.

13. Не е назначено и  извършено изследване на кръв, вкл. скрининг за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия, съгласно задължителните изисквания на медицински стандарт "Неонатология“.

14. В Историята на новороденото липсват документирани данни за проследяване обективното състояние на детето от дежурният лекар за времето от 8,30 ч. до 19,30 ч. на 18.04.2015г., с изключение на декурзус, в който е отразено направеното кръвопреливане.

15. Данните отразени, в ИН, не кореспондират с данните от становищата на лекарите участвали в диагностично-лечебния процес.

16. По време на проверката на комисията не бяха предоставени в пълен обем задължителните диагностично-лечебни алгоритми и алгоритми, приети от Българската асоциация по неонатология, което е изискване към процеса на осъществяване на дейност в неонатологично отделение съгласно медицински стандарт "Неонатология“.

17. Транспорта на детето е осъществен със санитарен автомобил, дежурен лекар и транспортен кувьоз на болница Токуда. В Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на структурата по Неонатология няма разписани процедури, регламентиращи реда, начина и документирането на превеждане и транспорт на новородено в друго лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

18. На комисията не бяха предоставени изисканите документи:

- документи, удостоверяващи заявление за настъпила промяна по обстоятелствата в Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-378/30.12.2014 г.

- документи, удостоверяващи образование, придобита специалност и квалификации на двамата лекари в Неонатология.

- Анекс/допълнително споразумение към договора за личен труд на Емилия Ковачева

- документи, удостоверяващи оценката на риска и извършването на превантивна дейност по отношение живота и здравето на работещите /профилактични прегледи на персонала на лечебното заведение/.

- документи относно информираността на служителите от структурните звена на лечебното заведение, в които са монтирани устройства за видеонаблюдение.

- не бяха предоставени рапортна книга на акушерките, рапортна книга на акушерките по “граждански” договори и История на заболяването на майката Станислава Петкова Тонева – Димитрова. С писмо д-р Чобанова ни уведоми, че същите са предоставени в оригинал на разследващите органи.

- становище от д-р Димитрова