Възраждане“ е националистическа политическа партия, която се самоопределя като патриотична формация. Учредена е през август 2014 г. в Плиска. На последните парламентарни избори „Възраждане“ влиза в Народното събрание и става опозиция.

Върху този политическа основа партията изгражда предизборната си програма за вота на 2 октомври:

Финансова политика

Според „Възраждане“ валутният борд трябва да остане в сила, а българският лев да се запази. Трябва да се засили ролята на КФН, която да поеме надзорните функции и върху банковата система.

Ще бъде въведен принципа на семейно подоходно облагане. Вместо социални надбавки ще има данъчни облекчения за работещите родители. Ще бъдат диференцирани ставките и намалено ДДС. Максималната ДДС ще бъде намалено от 20% на 18%. ДДС върху храни и лекарства ще бъде премахнат. Ще бъде премахнат данък „лихви“ и данък „уикенд“.

Ще бъдат обединени в единен орган Националната агенция за приходите и Агенция „Митници” чрез вливането на митниците в НАП.

Икономика

Мерките в тази сфера са свързани с подкрепа на националната икономика, включително и чрез прилагане на принципа на социална отговорност на държавата. Фокусиране приоритетно върху малките и средните предприятия и семейния бизнес, като се създаде система от данъчни, административни и други мерки за стимулиране на дейността им.

Да се премахне ненужното преразпределение чрез бюджета, да се намалят бюджетните разходи за административни цели и да се повиши ефективността от управлението на държавния ресурс, в частност на държавното имущество - огромен резерв за увеличаване на бюджетните приходи.

Социална политика

Според „Възраждане“ е важен  процесът на подпомагане на раждаемостта само на онези граждани на България, които са вписани в социално обществената система и допринасят за развитието на страната чрез труда си. Това ще стане, като детските добавки се увеличат драстично и се дават на всяко дете, но само като право да бъдат приспадани от дължимите от родителите му данъци.

Сред спешните мерки е въвеждане на семейно подоходно облагане и предвиждане на съществени данъчни облекчения за семействата с деца и ученици. Активна подкрепа на семействата с деца чрез предоставяне ползване на разнообразни услуги за деца – образователни, спортни, здравни. Противопоставяне на идеологията на хедонизма и джендърбендъризма.

Според партията сега съществуващата пенсионна и социално-осигурителна система трябва да бъде реконструирана из основи. Гаранция за полезността на пенсионното и здравното осигуряване ще бъде неговата доброволност. Пенсионната система трябва да премине към индивидуални партиди.

Геополитика

Според „Възраждане“ трябва да се възстановят връзките ни с традиционни наши партньори и пазари: Русия, бившите съветски републики, Близкия и Далечния изток, Индия, Африка. Държавата трябва да подпомага и да поеме активната защита на правата на българските общности в Сърбия, Турция, Гърция, Македония, Украйна, Молдова, Косово, Албания и Румъния.

Максимално възползване от свободата на движение на стоки и ресурси в рамките на ЕС. Справяне с мигрантската криза чрез активна политика, координирана с Европейския съюз и в частност с Вишеградската четворка, особено за охраната на южната ни граница. От партията предлагат още пълна икономическа, културна и политическа интеграция с Република Северна Македония до пълното интегриране на двете български държави.

Енергетика

От „Възраждане“ предлагат реформиране на ДКЕВР, НЕК и БЕХ; преразглеждане на тарифите и ефективно държавно регулиране на цените на доставка на електроенергия.

Разработване и подпомагане на производството и използването на микро и мини енергодобивни съоръжения и системи за енергийна независимост на малки жилищни, селско стопански и производствени обекти. Стимулиране на влизането на нови – средни и малки участници на пазара на електроенергия, както и обратно изкупуване на дистрибуторските мрежи от държавно контролирани дружества.

Правосъдие

От „Възраждане“ предлагат ясно разделение на функциите в съдебната система и да има специализирана структура за борба с корупцията по високите етажи, като ръководителят и заместниците му да бъдат пряко избирани с мажоритарен вот. Подчиняване на прокуратурата на изпълнителната власт, да се въведат профилирани съдилища и „електронно правосъдие“.

От партията виждат реформата във Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез разделение на оперативната дейност на ВСС две колегии – съдийска и прокурорска; прозрачност и публичност на дисциплинарните производства, а ВСС да се отчита пред Народното събрание.

Предлага се и чувствително завишаване на наказанията, особено тези, извършвани в условията на рецидив, както и ограничаване на институтите на условното осъждане и предсрочно освобождаване и въвеждането на двуинстанционно производство за всички престъпления от общ характер, наказващи се с до 5 г. лишаване от свобода.

Образование

В сферата на средното образование мерките предвиждат възстановяване на специализираните училища, подготвящи професионални кадри, като се засилят връзките с бизнеса и индустрията. Стимулиране на работодателите да подпомагат образователния процес. Прилагане на нови мултимедийни образователни технологии, внедряване на нови комуникационни технологии. Да се прекрати практиката за закриване на училища, а тези в малките населени места да се издържат от държавния бюджет, независимо от това колко ученици има в тях.

Във висшето образование част от мерките предвиждат броят и профилът на висшите училища да се съобрази с достигнатото качество на образователния процес и териториалното разпределение на инфраструктурата, за да не се разпилява научният потенциал и да не пада качеството на образованието. Центровете за научна и изследователска дейност постепенно трябва да се преместят от БАН към университетите.

Регионална политика и инфраструктура

Промени в структурата и правомощията на МВР, гарантиращи че обществения ред и сигурност ще са защитени във всяко населено място. Промени в образователната система, гарантиращи еднакви възможности за образование и в най-далечното село, както и в най-добрите училища.

Държавна подкрепа за развитие на екологичното земеделие, градинарството, трайните култури, животновъдството, микро и мини хранителната промишленост, екологичния туризъм. Осигуряване на електронен паспорт на всяка община със съответен анализ на природните ресурси.

Здравеопазване

Сред основните мерки е създаване на мрежа от напълно оборудвани здравни заведения, покриваща цялата страна и гарантираща, че от всяка точка в страната нуждаещият се ще получи адекватни грижи в рамките на „златния час“. Възстановяване на училищните здравни кабинети. Система за годишни профилактични прегледи. Признаване на правото на минимален безплатен пакет медицинска помощ за всички български граждани, която ще е финансирана чрез държавния бюджет и чрез дарения.

Премахване на монопола на НЗОК и осигуряване на възможност за работа и на частни здравни каси. Контрол на цените на лекарствата в аптечните вериги, въвеждане на лична здравна карта с индивидуална партида. Инвестиции в квалификацията на медицинския персонал на всички нива в здравната система.

Обществен ред (МВР)

Сред предлаганите мерки в тази сфера е силно редуциране на административния състав в системата на МВР. Целта е освободените средства да бъдат използвани за повишаване на заплатите на редовите служители и за подобряване условията на труд.

Други мерки са повишаване на правомощията и заплащането на редовия полицай; засилен контрол в структурите на МВР с цел преодоляване на корупционните практики в системата; по-добро заплащане с оглед на постигнатите резултати. Реорганизиране на работата на академията на МВР, както и ревоенизация и връщане на офицерските чинове в МВР.

Отбрана

Възраждане“ предвижда създаване на елита редовна българска войска, както и инвестиране в съоръжения и машинотехника за национална защита и сигурност. Преструктуриране на армията по формулата „Въоръжен народ, желаещ да се защитава”. Армията ще има три основни елемента – изцяло кадрова редовна армия, наборни сили, както и резерв заедно с прилежащите към него граждански асоциации. Разходите ще се оптимизират чрез намаляване на администрацията във въоръжените сили до необходимия минимум за сметка на бойните части.

Ще се извърши методична подготовка на цялото население за мобилизационна готовност и отбранителни дейности и периодични обучения на запасните формирования. Редовната армия ще бъде изцяло професионална. В рамките на тази категория влизат високотехнологичните формирования от Военновъздушните и Военноморските сили, както и Специалните сили и част от Сухопътните войски. Армията следва да възстанови контрола върху военните честоти и инфраструктура, която в момента се намира в частни дружества по силата на приватизационни сделки.

Пълната програма на "Възраждане" - тук

В седмицата преди изборите ще представим програмите на политическите сили, които се очаква да са в следващото 48-о Народно събрание, според изследванията на социологическите агенции, с които работи bTV.