В България има дискриминационни мерки срещу търговците на дребно, като ги задължава да фаворизират местните хранителни продукти. Това са констатирали от Европейската комисия и официално са предупредили страната ни с писмо.   

Припомняме, че мярката беше въведена в отговор на икономическите последици върху бизнеса у нас от COVID-19. Целта беше да се стимулира местното производство. 

От ЕК уточняват, че българското законодателство принуждава търговците да излагат на видно място и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, както и да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от местните производители. 

Оттам допълват, че това ограничава свободното движение на стоки, залегнало в Договора за функционирането на ЕС, тъй като създава по-благоприятни и конкурентни условия за местните хранителни продукти, а това води до дискриминация на сходните вносни продукти. България трябва да отговори на Комисията в рамките на един месец. Ако не получи задоволителен отговор, Комисията може да изпрати на страната ни мотивирано становище. 

  • Околната среда също е обект на критика

Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха.

Комисията настоява страната ни да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на ЕС. България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище. 

  • Проблеми в мобилност и транспорт

ЕК е уведомила страната ни, че прилага неправилно правилата за пътната информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Както и че не е предоставила информация за безопасното и сигурно паркиране. 

Проблеми има при информационни услуги в реално време за движението по пътищата, както и за неправилно прилагане на правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания. 

Страната ни е предупредена и, че не е предоставила и не експлоатира услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство.