Средните доходи растат въпреки пандемията. Това показва проучване на Националния статистически институт, според което общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1754 лв. или с 2,2% повече спрямо същия период на 2019 г.

Снимка: НСИ

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55,2%), следван от доходите от пенсии (29,6%) и от самостоятелна заетост (6,5%).

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от пенсии нараства с 2,4%, доходите от работна заплата намаляват с 1,3%, а от самостоятелна заетост и извън работната заплата намаляват с по 0,2%. 

В номинално изражение през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата остава непроменен - 969 лв.
  • Доходът от самостоятелна заетост намалява от 115 на 114 лв. (с 0,7%).
  • Доходите от пенсии нарастват от 467 на 519 лв. (с 11,1%).
  • Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 51 на 50 лв. (с 1,6%).

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през третото тримесечие на 2020 г. е 1570 лв. и намалява с 0,8% спрямо същото тримесечие на 2019 г. 

  • за храна и безалкохолни напитки (30,1%)
  • разходите за жилище (17,8%)
  • данъци и социални осигуровки (13,6%)
  • разходите за транспорт и съобщения (11,3%).

Снимка: НСИ