България вече има генна банка за дървесни видове и храсти, която ще помогне за възстановяването на гори, застрашени от унищожаване. Страната ни е последната от Европейския съюз, която започва работа по съхраняването на видове със световно значение.

Само през миналата година над 3 300 хектара от българските гори са унищожени от пожари. Възстановяването им е ангажимент на собтсвеника. Независимо от това какви дървета са изгорели, се садят само от така наречените икономически ценни видове, които растат бързо и дават ценна дървесина.

Така, въпреки че в България растат над 200 вида дървета и храсти, доскоро у нас е имало материал за възстановяването на само 10 от тях. Ако унищожената гора е част от НАТУРА 2000, тя трябва да бъде възстановена във вид близък до естествения, с растителността, която е съществувала.

„Гората не е само фактор за климата, източник на дървесина, на вода, на въздух, но тя е и дом за много видове, растителни, животински и тези видове са свикнали да обитават едно място, което е изградено от комплекс от различни дървета, храсти, треви и така нататък”, обяснява Теодор Тодоров, координатор на проект "Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски местообитания”.

В генната банка вече се отглеждат фиданки на около 10 ценни дървесни вида. Семената се съхраняват в камера, някои при температура - 22 градуса.

„В България съществуват две семеконтролни станции, които са свързани пряко с горите и те донякъде са изпълнявали тези функции, но тяхната ориентация е била предимно към видове, които са използвани максимално за възобновяване на горите по изкуствен път”, каза инж. Григор Гогов, директор на Изпълнителна агенция по горите.