Има трайна тенденция за влошаване на финансовото състояние на Александровска болница през последните 10 години.

Това констатират от Министерството на здравеопазването след подаден сигнал от член на Съвета на директорите на здравното заведение и последвалата проверка в болницата.

Финансово състояние на болницата

2012 г. е последната година, през която е отчетен положителен финансов резултат за лечебното заведение. През 2013 г. е извършена промяна в управлението на болницата, като за изпълнителен директор е определен д-р Костадин Ангелов.

За периода 2013-2020 г. реализирането на загуба става трайна тенденция за дейността на дружеството:

  • за 2013 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4517 хил. лв. и общият финансов резултат е загуба в размер на 33 766 хил. лв.; 
  • за 2014 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2569 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 36 335 хил. лв.;
  • за 2015 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4642 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 40 946 хил. лв.;
  • за 2016 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 4921 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 45 898 хил. лв.;
  • - за 2017 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6562 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 52 460 хил. лв.;
  • за 2018 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6388 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 59 257 хил. лв.;
  • за 2019 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 6047 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 65 304 хил. лв.;
  • за 2020 г. текущият финансов резултат е загуба в размер на 2656 хил. лв. и общ финансов резултат загуба в размер на 67 960 хил. лв.

Непокритата загуба за 2020 г. е в размер на 65 304 хил. лв., увеличена с 10,20% в сравнение с предходната 2019 г., когато непокритата загуба е била 59 257 хил. лв.

Коефициентът на задлъжнялост за 2020 г. се е увеличил два пъти спрямо предходната 2019 г., като се е запазила тенденцията от предходния отчетен период.

Работа на Съвета на директорите

По отношение на работата на Съвета на директорите през 2020 г. и 2021 г. е установено грубо нарушаване на правилата за неговата работа. Не са изпращани покани до членовете на Съвета за провеждане на заседания, с което председателят е допуснал да не бъде спазен редът за свикване на заседания.

За периода от 12.10.2020 г. до 19.04.2021 г. от представените 14 протокола от заседания при 13 е установена липса на подпис на представителя на държавата.

Общата сума на разходите, за които са взети решения, без да е спазен реда за работа на Съвета на директорите, възлиза на 27 986 642, 40 лв.

Във връзка с подписан договор от 29 декември миналата година с МЗ на стойност 2 187 607 лв., разходваните средства в размер на 2 187 607 лв. са били обект на проверка от Агенция за държавна финансова инспекция.

При проверка е установено още, че в документи, отнасящи се до отпускането и определянето на средствата за осигуряване на над 50% от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, не са въведени изисквания получените средства да бъдат разходвани с конкретно предназначение. Не е посочено и че следва същите да са обект на отделно аналитично счетоводно отчитане.

Във връзка с представената информация Министерство на здравеопазването ще предприеме последващи действия и ще уведоми компетентните органи.