Депутатите приеха допълнителни правила за работата на Народното събрание по време на обявеното извънредно положение. То беше одобрено със 119 гласа „За" и 54 „Против", съобщава БТА.

Предвижда установяването на кворум да се извършва чрез електронната система за гласуване, като регистрацията на народните представители ще започва 1 час преди обявения начален час на заседанието.

При разискванията на дневния ред в залата ще присъстват само изказващите се народни представители, членовете на водещата комисия и други народни представители, като е препоръчително присъствието на не повече от 1/4 от всички народни представители едновременно.

След закриване на разискванията по точките от дневния ред, председателят ще определя начален час за гласуването на обсъдените законопроекти на първо гласуване и на проектите за решения, който не може да е по-рано от 30 минути след приключване на дебатите. 

Гласуването ще се извършва чрез електронната система за гласуване по график, определен от председателя на Народното събрание, като народните представители препоръчително се разделят на две групи, които гласуват последователно в залата.

След приключване на гласуването, резултатите ще се обобщават от секретари на Народното събрание и ще се предават на председателя, който ще ги обявява по време на същото заседание.

Срокът за писмени предложения от депутати по приети на първо четене законопроекти ще е 24 часа. При разглеждане на законопроекти на второ четене, гласуването ще се извършва в определен час след приключване представянето на докладите на водещите комисии и разискванията по тях. Народните представители отново ще се разделят на две групи, които ще гласуват последователно в залата.

От БСП възразиха срещу предложените правила. Кристиан Вигенин от левицата коментира, че за трети път се променя решението за работа в извънредно положение за по-малко от три седмици.