През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 142 хиляди, от които 82,7 хиляди (58.2 на сто) са мъже и 59,3 хиляди (41,8 на сто) – жени, съобщи Националният статистически институт.

Коефициентът на безработица е 4,2 на сто и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1,3 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6,1 на 4,6 на сто, а при жените – от 4,7 на 3,7 на сто.

От всички безработни 15,1 на сто са с висше образование, 45,1 на сто – със средно, и 39,8 на сто – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2 на сто за висше образование, 3,4 на сто за средно образование и 12,2 на сто за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 84,5 хил., или 59,5 на сто от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица е 2,5 на сто, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта.

Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2,7 на сто, а при жените – 2,2 на сто. От общия брой на безработните 25,1 хил., или 17,7 на сто, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 6,9 на сто – с 2,4 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година.

При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) е 7,3 на сто, а при жените – 6,3 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3 процентни пункта при мъжете и с 1,5 процентни пункта при жените.

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3 262,8 хиляди, от които 1 733,2 хиляди мъже и 1 529,7 хиляди жени.

Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54,7 на сто, като при мъжете този дял е 60,5 на сто, а при жените – 49,2 на сто.