107 университетски преподаватели и преподавателки призоваха депутатите да не отлагат ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т. нар. Истанбулска конвенция).

След като предложението за ратифицирането ѝ предизвика скандал в политическите и обществените среди заради критики на тема трети пол, социален пол, гей бракове и традиционни ценности, вчера стана ясно, че гласуването на документа се отлага.

Затова днес университетски преподаватели и преподавателки настояха Народното събрание да ратифицира Конвенцията и решението „да не бъде основано върху страхове и неразбиране, а върху рационални аргументи“.

„Конвенцията задава правната рамка за:
-    устойчив ангажимент на публичните институции с подкрепата и защитата „на правото на всеки човек и особено на жените да живеят без насилие в публичната и частната сфера“;
-    за провеждането на политики за подкрепа на жертвите и превенция на насилие, основано на пол;
-    за провеждане на обучение в ненасилническо поведение в междуличностните отношения;
-    за преодоляване на стереотипни разбирания за половите роли, които блокират социални шансове на индивидите“, се казва в текста.

„За да помогнем на обществото ни в изясняването на базовите понятия и смисъл на Конвенцията, като основа за провеждане на конструктивна и разумна дискусия, заявяваме следното: Понятието gender, преведено като „социален пол“, следва да бъде интерпретирано единствено и само така, както то е дефинирано в текста на самата Конвенция (чл. 3, в), а именно „социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“. Тази дефиниция за социално изградените роли на пола не отрича, нито заплашва съществуването на биологичните полове. „Социалният пол“ не е въпрос на свободен избор, напротив, той е зададен от наложени обществени норми. Конвенцията настоява за промяна на тези норми, които нарушават равнопоставеността на половете и допускат злоупотреба с правата на жените“, продължава текстът.

„Понятието „социална роля на пола“ (gender) е част от българското законодателство от 2016 г., използвано в Допълнителните разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете – припомнят преподавателите. – Накратко, с Конвенцията не се въвежда ново за законодателството ни понятие, следователно няма как да очакваме нито правен хаос, нито промяна на Конституцията. Конвенцията създава единствено правна рамка за по-ефективна защита на съществуващи вече права с редица законодателни мерки и конкретни политики“.

Посочва се, че внушенията, че Конвенцията задължава ратифициралите я държави да въведат „трети пол“ и да узаконят брака между еднополови двойки са неоснователни.

„Понятие „трети пол“ в Конвенцията не съществува, нито може да бъде изведено от нея.  Чл. 4 т. 3, който се посочва като признаващ „трети пол“, няма връзка с подобно понятие. С него се въвежда задължение за недискриминация при прилагане разпоредбите на Конвенцията на база редица признаци, включително сексуална ориентация и полова идентичност“. От недопускането на дискриминация обаче „не следва ангажимент за правно признаване на „трети пол“, нито за узаконяване на еднополови бракове. Това са теми, които не са предмет на тази Конвенция“, продължава писмото.

„Разтревожилото обществото ни „полово образование“ предполага обучение в разбирането за социалните роли на пола като утвърждаващи равнопоставеността, взаимното уважение, правото на лична неприкосновеност и възпитание в ненасилственото разрешаване на конфликти в междуличностните отношения между жените и мъжете. Такъв тип образование би имало за цел да преодолее онези стереотипни роли, които унижават достойнството и принизяват равната ценност на жените, и като такива са сред основните системни източници на насилието над жени“.

Отлагането на ратификацията би ни направило отговорни за всяка жертва на насилие, основано на пола, защото сме го позволили с бездействието си“, завършва текстът.

Вижте пълния текст на писмото и кой го е подписал:

Преподаватели в подкрепа на Истанбулската конвенция

Запознайте се и с текста на самата конвенция:

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие