Пред вратите им се извиха големи опашки от изнервени клиенти