При над 30 отсъствия без обяснение от родителя децата ще се отписват автоматично от детски градини и ясли. Това предвижда проект на нова наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

Причината за новото предложение е порочната практика родители да записват децата си в ясли и детски градини, но да не ги пускат, а само да „пазят“ мястото. По този начин се блокира възможността друго дете да бъде прието и да ходи на детско заведение.

Децата ще се отписват при отсъствие повече от 30 последователни дни без писмено заявление от родителя или настойника до директора с причините, поради които детето не посещава.

Друго ново предложение е родителите, които са на граждански договори, да получават 2 точки, което досега не беше възможно.

Иначе, критериите за прием в детските ясли и градини остават почти същите - отново за постоянен адрес на детето или на един от родителите на територията на Столична община през последните над 3 години ще се дават 4 т., ако адресът е същият през последните от 1 до 3 години - 3 т., а през последната 1 година - 2 т.

Новата наредба предвижда също задължителна градина за 4-годишните в София от учебната 2023/2024 г.