Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, с които трябва да се елиминира възможността Европейската комисия да заведе дело срещу България.

С промените в закона на практика се отменят текстове, с които беше предвидено правото на държавата при неизпълнени в срок задължения по приватизационни договори да учредява законна ипотека и да налага обезпечителни мерки върху имуществото на приватизираното дружество. Според ЕК точно тези текстове в закона противоречат на Договора за функциониране на ЕС и по-конкретно на принципите на свободно движение на капитали и свобода на установяване.

ЕК смята, че тези разпоредби въвеждат специално държавно право, което нарушава интересите на инвеститорите от ЕС, не отговаря на изискванията за пропорционалност и е неподходящо за постигането на целите на закона за създаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.

Отмяната на предишните текстове няма да лиши държавата от възможността при неизпълнение от насрещната страна на поети приватизационни задължения да търси обезпечение на вземанията си, защото материята е уредена в допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, посочва вносителят, който е МС.

В тях е записано, че за обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор органите за приватизация могат да предприемат необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение, като ипотеката може да бъде само законна.