Парламентът прие на второ четене рамката на Държавния бюджет за 2015 година, предаде БТА. Приходите, помощите и даренията са 18.247 млрд. лв., разходите са 9.056 млрд. лв., трансферите са в размер на 10.436 млрд. лева.

Вноската в общия бюджет на ЕС е 979.871 млн. лева. Бюджетното салдо е отрицателно, като дефицитът е в размер на 2.225 млрд. лева. Данъчните приходи са в размер на 16.603 млрд. лв., от които приходите от корпоративния данък са 1.551 млрд. лв., от данъците върху дивиденти, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица - 80.980 млн. лв., от данъците върху доходите на физически лица - 2.754 млрд. лв., от данък върху добавената стойност - 7.741 млрд. лв., от акцизи - 4.180 млрд. лв., от данък върху застрахователните премии - 30.335 млн. лв., от мита и митнически такси - 144.750 млн. лв., от такса върху производството на захар и изоглюкоза - 1.046 млн. лева.

Неданъчни приходи са 1.630 млрд. лева. Предвидени са трансфери към общините в размер на 2.485 млрд. лв., към Държавното обществено осигуряване - в размер на 5.052 млрд. лв., и към НЗОК - в размер на 1.020 млрд. лева.

Трансферът за БНР е 42.112 млн. лв., за БНТ - 65.147 млн. лв., за БТА - 4.385 млн. лв., и за държавните висши училища - 410.263 млн. лева.