Специално за Bulgaria Wants You, един от най-уважаваните специалисти в сферата на социалната политика, разтълкува темата за правата на жените при отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Автор на статията е д-р Христина Христова, която е председател на Института за семейна политика. Тя е бивш министър на труда и социалната политика, народен представител в периода 2005-2009г., наблюдател и депутат в Европейския парламент. Доктор по Социология и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

От 1-ви юни се очаква да влязат в сила големи промени в Закона за социално подпомагане. Приет беше от правителството и Правилника за неговото приложение. Основното е, че се променя базата за достъп до помощи и съответно - размерите на различните видове помощи.

В резултат на промените се разширява кръгът на хората, които имат право да получат социални помощи. Отпадат редица изисквания, които до сега ограничаваха достъпа до социално подпомагане. Например, досега най-честия проблем беше наличието на имот като достатъчен критерий за отказ. От тук нататък това изискване отпада и основното е този имот да не е източник на доходи. Същото важи и за друга движима и недвижима собственост, наличието на която не даваше достъп до помощи. Сега основното е дали има доходи от тази собственост.

Отпадат още две стари условия, касаещи децата и младежите. Досега помощи не можеха да получават студентите и учениците от частните училища. Сега вече ще имат това право.

Снимка: iStock

При промените един социално слаб безработен, който е получавал помощи ще може да ги получава още три месеца след започването на работа.

До момента един човек регистриран като едноличен търговец нямаше право на помощи само заради наличието на тази регистрация. Сега  просто фирмата не трябва да има дейност.

Досега за безработните социално слаби беше задължително да са регистрирани най-малко 6 месеца в Бюрото по труда и да не са отказвали работа или обучение. Сега този срок се намалява на 3 месеца и отпада изискването да не са отказвали работа или обучение.

Има много важен текст за децата, напускащи социални домове. За покриване на първоначалните си нужди те ще имат право на месечна целева помощ в размер на линията на бедност три последователни месеца, само при условие да се регистрират в Бюрото по труда. Те ще получат 3  пъти по 504 лв./което е линията на бедност/ или 1512 лв.

От години прагът за достъп до социални помощи беше 75 лв., което беше гарантирания минимален доход. За различните категории нуждаещи се доходът се диференцираше с коефициенти.

Базата за достъп до социални помощи от 1 юни т.г. ще бъде линията на бедност, по-точно 30% от нея или 151.20 лв. Това разширява възможностите на хората да получат социални помощи. Достъпът ще се диференцира с коефициенти:

- за всяко дете до 16-годишна възраст /ако учи до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст/ - 100% или 151.20 лв.;

- за бременни жени 45 дни преди раждането и родител на дете до 3-годишна възраст – 120% или 184.44 лв.;

- за родител, отглеждащ сам дете до 16-годишна възраст – 120% или 184.44 лв.

С новите промени от 1 юни т.г. за някои категории социално слаби социалното подпомагане ще се увеличи 2-3 пъти.

При новите правила се запазват санкциите за неизвинени отсъствия на дете от училище и за деца, които не посещават въобще училище. Помощта зависи и от това дали децата са имунизирани по задължителния имунизационен календар. Ако дете има 5 неизвинени отсъствия или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини помощта се намалява със 70% и от 151.20 лв. става 45.36 лв. А ако едно дете въобще не посещава училище, то и намалението на помощта е с 80% или от 151.20 лв. става 30.24 лв.