Министерството на образованието публикува подробна информация за националното външно оценяване (НВО) за учебната година 2019-2020.

Изпитите след VII и X клас ще се проведат едновременно – на 9 юни ще бъде изпитът по български език и литература и на 11 юни – по математика.

Конспектът за седмокласниците по български език е от 15 въпроса, които са върху материала от V, VI, VII клас:

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст

2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст

3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис

4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

5. Думата като лексикално средство в текста

6. Причастия. Деепричастие

7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.

8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото

9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица

12. Главни и второстепенни части в простото изречение

13. Еднородни части и обособени части в простото изречение

14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение

15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

За първи път тази година по литература учениците трябва да преговарят и българските автори от VI клас:

І. Човекът и природата

 1. „Хубава си, моя горо“ (Л. Каравелов)
 2. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ (Ив. Вазов)

ІІ. Човекът и изкуството

 1. „Косачи“ (Елин Пелин)
 2. „Художник“ (В. Ханчев)
 3. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Представлението“
 4. Човекът и другите
 5. Из „Под игото“ (Ив. Вазов): главата „Радини вълнения“
 6. „Братчетата на Гаврош“ (Хр. Смирненски)
 7. „Серафим“ (Й. Йовков)

ІV. Българинът във възрожденския свят

 1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)
 2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)
 3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог
 4. „Една българка“ (Ив. Вазов)
 5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)
 6. „Българският език“ (Ив. Вазов)
 7. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
 8. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов): откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“
 9. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ (Ал. Константинов): „Бай Ганьо пътува“
 10. „Неразделни“ (П. Славейков)
 11. „Заточеници“ (П. Яворов)
 12. „По жътва“ (Елин Пелин)
 13. „По жицата“ (Й. Йовков)

Седмокласниците ще разполагат със 150 минути, за да решат 26 задачи.

18 от тях са от затворен тип, 6 задачи са с кратък свободен отговор, 1 задача с разширен свободен отговор и 1 задача за създаване на текст.

За първи път и учениците в X клас ще се явят на изпит. А в края на годината ще получат свидетелство за завършен първи гимназиален етап.

Очаква се те да са около 54 хиляди. Толкова са били деветокласниците миналата година.

Изпитът ще продължи час и половина. Ще включва отворени, затворени въпроси и създаване на текст по литература, а по математика – решаване на задачи.

Сред литературните произведения са:

  1. Българско възраждане
  2. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие
  3. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)
  4. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)
  5. Българската литература от периода от Освобождението до Първата световна война
  6. „Левски“ (Ив. Вазов)
  7. Из „Под игото“: главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“, „Пиянство на един народ“ (Ив. Вазов)
  8. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо се върна от Европа“ (Ал. Константинов)
  9. „Cis moll“ (П. П. Славейков)
  10. „Арменци“, „Две хубави очи“, „В часа на синята мъгла“ (П. Яворов)
  11. „Да се завърнеш…“ (Д. Дебелянов)
  12. „Гераците“ (Елин Пелин)
  13. Българската литература от периода между двете световни войни
  14. „Септември“ (Гео Милев)
  15. „Зимни вечери“ (Хр. Смирненски)
  16. „Повест“ (А. Далчев)
  17. „Индже“, „Албена“ (Й. Йовков)
  18. „Писмо“ („Ти помниш ли...“) (Н. Вапцаров)
  19. Българската литература от периода след Втората световна война
  20. Из „Тютюн“ (1951 г.): І и ХVІ глава от І част (Д. Димов)
  21. „Дърво без корен“ (Н. Хайтов)
  22. „Нежната спирала“ (Й. Радичков)

   Също така учениците ще трябва да отговарят на задача с разширен свободен отговор (есе или интерпретация на литературен текст) и да напишат текст, който може да бъде резюме на медийна или научна публикация, заявление или автобиография.

   С оценката младежите от обединените училища до X клас ще кандидатстват за втория гимназиален етап. За останалите ученици оценката няма да има тежест.

   Тази година изпитът за дигитални компетентности ще бъде по желание. Допълнително учениците може да се явят и на изпит по чужд език.