Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира случаи на нелегално предлагане на неразрешени на територията на България продукти за растителна защита (ПРЗ) с етикети на чужди езици в популярен уебсайт за онлайн търговия.

Агенцията предприе мерки и уведоми официално управителя на сайта. В резултат незаконните обяви са деактивирани.

Съгласно Закона за защита на растенията, публикуваната по този начин информация представлява реклама и търговия на неразрешени ПРЗ, която е подвеждаща за потребителите, крие рискове и неблагоприятни последствия, свързани със здравето на човека, замърсяване на почвите и околната среда.

Българското законодателство изисква на пазара да се пускат само разрешени продукти за растителна защита, в оригинални запечатани опаковки на производителя, с етикет на български език. Рекламата на ПРЗ се извършва в съответствие с условията на разрешаването му за пускане на пазара и употреба в България и трябва да съдържа информация за ограниченията при ползване и предупредителните фрази и символи, установени при етикетирането, или да препраща към етикета на продукта или към интернет страницата на производителя, където тези ограничения, знаци и символи са посочени.

Търговската дейност с разрешените за пускане на пазара и употреба пестициди е на регистрационен режим, като се регистрират както лицата, така и обектите за търговия, за което се издава удостоверение от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Съгласно законодателството, търговията с ПРЗ се извършва единствено в селскостопански аптеки или складове за търговия на продукти за растителна защита.