България е една от най-богатите на биологично разнообразие европейски страни, каза на пресконференция заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева. В страната се срещат около 3900 висши растения, 4900 вида гъби, 933 вида лишеи, 3063 вида водорасли и 705 вида мъхове, посочи Манева.

Значителен е броят на растенията, които се срещат само в България или на Балканския полуостров и спадат към категорията български или балкански ендемити. Това са 498 вида или 12,8% от видовото богатство на страната. Българските ендемити са 186 вида, а балканските - 312. Повечето видове са поставени под защитата на Закона за биологичното разнообразие и са включени в Червената книга.

Видовото разнообразие в животинския свят е изключително високо, предвид на относително малката площ на страната. Срещат се 1606 вида безгръбначни животни, 20 900 вида насекоми, 1090 вида паякообразни, 1583 вида акари, 445 вида мекотели, 17 вида земноводни, 36 вида влечуги, 218 вида риби, 421 вида птици, 100 вида бозайници, 33 вида прилепи. В някои от тези групи страната може да претендира за челните места в Европа по брой на видовете, отбелязаха от МОСВ.

Във връзка с опазването на редките и застрашени видове са разработени Червени списъци на висшите растения и гъбите и е подготвена нова Червена книга на България. Предстоящото издание включва три тома - растения, животни и местообитания, както и интерактивна електронна версия.