За значителни превишения  по пет показателя при заустване на отпадните води в река Марица на завода за торове „Неохим“, съобщават от  екоминестерството. Най- драстично е превишението по показател – азот нитритен – 358 пъти  над нормата. 

Опасното съединение е открито и във водите на Марица при Сименовград. От прокуратурата, обаче, все още не посочват „Неохим" като виновник за замърсяването, довело до смъртта на стадо крави.  

Азот нитратен е около 10 пъти над нормата, а амониевият азот е около 2 пъти. Установено е още, че електропроводимостта е около 2 пъти над нормата,  както и  че има превишение на показателя Химично потребление на кислород -  около 2,2 пъти.

„В пункта „Река Марица след заустване на Северен колектор на Неохим АД” са установени превишавания на норматите за добро състояние по няколко показателя: азот нитратен - с около 1,17 пъти, азот нитритен - с около 24 пъти, общ азот с около 1,5 пъти, ортофосфати - около 1,13 пъти и общ фосфор като фосфор с около 1,12 пъти“, уточняват от МОСВ. 

Пробите показват, че в пункт „Река Марица гр. Симеоновград, мост за град Стара Загора” има превишаване на нормите за нитрити с 10 пъти  и за ортофосфати превишението е около 1,32 пъти.

Басейнова дирекция Източно беломорски район ще продължи да извършва пробовземания и анализи по поречието на река Марица, като резултатите от тях ще бъдат оповестени на сайта на БД ИБР.