Министерството на правосъдието (МП) предлага промени в подзаконовата нормативна уредба, които ще облекчат получаването на българско гражданство.

Целта е чрез намаляване на изискваните документи и въвеждане на служебно събиране на информация да се постигне облекчаване на административната тежест.

Предложените промени включват от кандидатите да не се изисква:

- удостоверение от Министерството на вътрешните работи за разрешено постоянно или дългосрочно пребиваване у нас;

- документ, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски;

- документ, удостоверяващ промяната на имената, в случай че промяната на имената е извършена поради сключен граждански брак с български гражданин у нас;

- удостоверение за сключен граждански брак, когато бракът е сключен с български гражданин в България.

За обстоятелствата, за които отпада изискването за представяне на документи, ще се извършва служебна проверка от дирекция „Българско гражданство“ в Национална база данни „Население“, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и в съответните бази данни, поддържани от дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи и от Националната агенция за приходите.

Създават се и нови правила за приемането и регистрирането на молбите на кандидатите, според които интервюто с молителя се провежда при подаването на документите. По този начин ще се преодолее необосновано отлагане на провеждането на интервюто, което към момента се насрочва за почти година след подаването на документите.

Предвидено е неприключилите процедури по вече подадените и регистрирани молби и предложения, за които са насрочени дати и часове за интервю, да се довършват по досегашните условия и ред.

Промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба номер 1 за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство днес са публикувани за обществено обсъждане.