Басейнова дирекция - Пловдив прави разширен мониторинг на повърхностни и подземни води в следствие на инцидента, който доведе до замърсяване на р. Луда Яна, съобщиха от дирекцията. Експертите препоръчват ограничаване използването на водите от поречието на реката за водопой и напояване.

Днес е направено трето пробонабиране по разширена програма за мониторинг, която включва 10 пункта за анализ на повърхностни води (вкл. пунктовете по реките Тополница и Елишка, за да се провери източникът на замърсяване на водите в река Марица, гр.Пазарджик с мед, манган и желязо). Взети са проби от кладенците за питейно водоснабдяване на село Цар Асен, за проследяване евентуална миграция на замърсяването в подземни води.

По данни на РЗИ от днес, няма замърсяване в питейните води и няма опасност за живота и здравето на населението там. Извършената оценка за състоянието на повърхностни води във водосбора на р. Луда Яна и р. Марица показва следните резултати: при мост преди „Инсталация за производство на катодна мед и цинков сулфат” на „Панагюрска медна компания” ООД има превишаване на стандарта за качество на околната среда (СКОС) за показателите желязо разтворено, манган и мед. При с.Росен се констатира значително повишаване стойностите на мед, манган и желязо, в сравнение с предния пункт, както и завишение на стойностите над СКОС за цинк.

Причина за това е изтичането на води с високо съдържание на метали. В резултат на анализа от взетите проби в периода 8-9 ноември, експертите от Басейнова дирекция – Пловдив препоръчва на засегнатата община ограничаване използването на водите от поречието на р. Луда Яна за напояване и водопой на животните.