Правителството одобри 14 нови защитени професии за учебната 2019/2020 г. заради очакван недостиг от специалисти с тези умения на пазара на труда=

Те ще бъдат допълнени към утвърдените 29 за настоящата учебна година. Новите 14 са с фокус върху секторите машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.

Сред защитените професии са: техник геолог, корабен техник, техник по автоматизация, сондьор, корабоводител – специалност морско корабоводене, организатор по експлоатация на жп инфраструктурата, работник в растениевъдството, строителен техник – транспортно строителство и др.

Към списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти, са добавени три нови търсени специалности – машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности са предложени от отрасловите министерства, от организациите на работодателите и приети от междуведомствена комисия.

Целта на списъците със защитени професии е да се прецизира държавният план-прием в учебните заведения.

Нова е и предложената промяна, с която е гарантирано правото на учениците да завършат обучението си при условията и по реда, по които са го започнали, ако се наложи изключване на специалност от списъка.