Представители на Националната здравно-осигурителна каса ще обсъдят днес изпълнението на бюджета на Касата. Общото събрание на представителите на Здравната каса трябва да одобри решението на Управителния съвет да се отблокират 22 млн. лева от оперативния резерв на Касата. С тези средства ще се подсигурят плащанията на лекарства през месеците септември и октомври.

Очаква се да бъде обсъдено и предложението на Управителния съвет да се актуализира бюджета на касата с 45 млн. лв. Ако то бъде одобрено, ще се внесе за разглеждане в Министерския съвет и в Народното събрание. Предложението има подкрепата на Министерството на финансите, твърдят от Управителния съвет на Здравната каса.

Представителите на Касата ще номинират и избират членове на Събранието на представителите, Управителния съвет и Контролния съвет. За целта е необходимо да има кворум. При липсата му заседанието ще се отложи с два часа и ще се проведе на същото място при присъствие най-малко на половината от членовете на събранието.