Отпуска се безвъзмездна финансова помощ за сектор „Туризъм“ в размер до 30 млн. лева. Това прие Министерски съвет с постановление.

Мярката ще важи за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията.

Необходимо изискване за получаване на безвъзмездните средства е тези предприятия да са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30% в сравнение с оборота им през 2019 г.  

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот през 2019 г., но не повече от 20% от реализирания оборот през 2019 г.

Прогнозният брой очаквани кандидати е около 5500.

Максималният размер по схемата за държавна помощ не може да надхвърля 1 800 000 евро и може да се кумулира с помощи в съответствие с регламентите за помощ de minimis и с помощите съгласно Общия регламент за групово освобождаване.

Постановлението влиза в сила веднага с обнародването му в „Държавен вестник“.