Сигнал за големи маслени синьо-зелени петна по повърхността на Панчаревското езеро и умряла риба в близост до ВЕЦ „Кокаляне“ е получен на 15 май в РИОСВ-София.

При извършена извънредна проверка е установено, че на 11 май е възникнала авария на работното колело на едната турбина във ВЕЦ „Кокаляне“.

Отстраняването на аварията е извършено на 15 май поради необходимостта от осигуряване на свободен обем в язовир Панчарево, за което дружеството е изискало съдействие от „Напоителни системи“ ЕАД (което стопанисва съоръженията на язовир Панчарево), съобщават от РИОСВ-София.

За отстраняване на аварията е включена аварийна помпа за източване на водите от изтичалото.

При работата на помпата е засмукана рибата, което е причина за наличието на умряла риба и в р. Искър. Установените маслени петна в реката под моста в местност Зона за отдих „Плажа” са в резултат на работата на аварийната помпа и отмиване на смазочна течност.

За настъпилата авария дружеството не е уведомило Басейнова дирекция „Дунавски район” и Министерство на околната среда и водите. За установените нарушения ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

Според приложение 1 на Закона за водите язовир „Панчарево“ е един от комплексните и значими язовири, наблюдавани от МОСВ. Той се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД към МЗХГ. Язовирът не е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. Водите му се използват за напояване и промишлено водоснобдяване.