Със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова започва проверка от "Вътрешен одит" в "Метрополитен" ЕАД, "Пазари Север" ЕАД, "Пазари Възраждане" ЕАД, както и в две общински дирекции -дирекцията "Приходи и администриране на местни данъци и такси" и дирекцията "Инженерна инфраструктура", съобщават от общината.

Проверките са част от годишния план за дейността на дирекцията "Вътрешен одит" за 2014 г., утвърден от кмета на Столичната община.

Годишният план включва извършване на общо 15 одита. Одиторите от дирекцията ще направят проверки и в още седем дирекции на Столичната община, в три Диагностично-консултативни центрове /"ДКЦ-30 - София" ЕООД, "ДКЦ-12 София" ЕООД и "ДЦ-6 София" ЕООД/, както и в районни администрации и Специализирания общински приватизационен фонд.

Ще бъдат извършени одити в 13 районни администрации. В районите "Овча купел", "Витоша" и "Искър ще се проверява дейността по осъществяване на процедури по реда на Закона за обществени поръчки. В районите "Панчарево", "Нови Искър" и "Кремиковци" ще се извърши одит на дейността по стопанисване, управление и контрол на земеделските земи от общинския поземлен фонд, на горите и земите от общинския горски фонд, както и по управление на повърхностните водни обекти през 2013 година.

В районните администрации в "Люлин", "Надежда", "Красна поляна" и "Искър" проверката включва дейността по отдаване под наем на нежилищни имоти - частна общинска собственост, през 2013 година. В районите "Триадица", "Младост" и "Люлин" ще се проверява дейността по организиране на спортни прояви на територията на София през 2013 година. През първото 6-месечие планът включва извършване на девет одита, а през второто - на шест.