Президентът Росен Плевнелиев смята да оспори пред Конституционния съд разпоредби от приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, съобщи пресслужбата на държавния глава.

Уточнява се, че Плевнелиев е издал указ за обнародване на промените в закона, но смята да сезира Конституционния съд във връзка с новосъздадените разпоредби на чл.17, ал.2, т.6 и чл.17а, ал.1, т.2.

Като отчита характера на пясъчните дюни като природно богатство, законодателят ги обявява за публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, позволяващи строителство върху дюните на всички обекти на техническата инфраструктура, не осигуряват разумното използване на тези природни богатства - то трябва да отчита значимостта за обществото на допустимите изключения за строителство, като например националните обекти и общински обекти от първостепенно значение, става ясно от посочените мотиви.

Приетите законови изменения допускат предназначението на поземлени имоти в горски територии за широк кръг обекти да става въз основа на подробен устройствен план, а не както е досега - при наличие на общ устройствен план. Законът не създава механизми, които да гарантират, че промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии в зона „А“ и „Б“ на Черноморското крайбрежие ще става при баланс между насърчаване на инвестициите, развитието на регионите и общините и създаването на условия за опазване и устойчиво интегрирано развитие на черноморието.

За насърчаване на инвестициите

Президентът уточнява в съобщението, че в условия на икономическа криза са нужни мерки за насърчаване на инвестициите и за развитие на икономиката. Това обаче трябва да става по ясни правила. По същността си промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии за изграждане на обекти, получили сертификат за инвестиции, е мярка за насърчаване на тези инвестиции. Липсват обаче защитни механизми, които да гарантират изпълнението на инвестиционния проект в срока и в размера на инвестицията, а промяната на предназначението е необратимо.

Двоен стандарт

Друг аспект, подлежащ на оспорването е създаденият двойствен режим за горските територии, които попадат в зона „А“ и „Б“ по Черноморското крайбрежие и за горските територии в останалата част на страната. Това не гарантира равнопоставеност на гражданите и на юридическите лица в страната.

Когато нормативният акт бъде обнародван в „Държавен вестник“ ще влязат в сила онези разпоредби, които предвиждат мерки, предотвратяващи застрояване на дюните. Такива са спиране на прилагането на подробни устройствени планове, които предвиждат застрояване в поземлени имоти в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“, в които попадат пясъчни дюни. 

Законът предвижда съгласуването и одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешение за строеж да се извършва само след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат дюни. Въвежда се забрана за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж за строителство в поземлени имоти по Черноморското крайбрежие в които попадат пясъчни дюни. Прекратяват се също така започнатите и неприключени процедури за изключване на площи от горския фонд и учредяване право на строеж по Черноморското крайбрежие, когато в тях попадат дюни.

  • Кметът на Несебър и семейството му във "фирмен кръговрат"
  • Запор на имущество за милиони на кмета и главния архитект на Несебър заради "Дюнигейт"
  • МОСВ забрани строителството върху дюни
  • МОСВ стопира багерите на дюните "до второ нареждане"
  • Разследването по "Дюнигейт" не е приключило, чака се експертиза
  • Разследването на "Дюнигейт" е удължено с 4 месеца
  • Кметът и главният архитект на Несебър остават на постовете си
  • Съдът в Бургас отстрани кмета на Несебър от поста му
  • Шефът на строителния контрол в Бургас е уволнен заради "Дюнигейт"
  • Кметът и главният архитект на Несебър нямат отношение към продажбата на парцела с дюни