“Топлофикация София” иска 100% възстановяване на разходите за природен газ, става ясно от съобщение на КЕВР.

Дружеството е изготвило и три прогнозни сценария за месечните плащания и динамиката на дълга към „Булгаргаз“ до края на регулаторния период – юни 2023 г.

Те са на база на прогнозните входящи и изходящи парични потоци при следните основни параметри и допускания: запазване на цената на топлинната енергия в размер на 137,82 лв./МВч за целия регулаторен период; запазване на премията за ВЕКП в размер на 785,82 лв./МВч за периода; средна цена на квотите за въглеродни емисии в размер на 91,30 евро/тон; прогнозна борсова цена на електрическата енергия по тримесечия - четвърто тримесечие 2022 г. - 660 лв./МВч, първо тримесечие 2023 г.– 680 лв./МВч, второ тримесечие 2023 г. - 550 лв./МВч., средна цена на природния газ в размер на 247,97 лв./МВч за четвърто тримесечие на 2022 г., 220 лв./МВч за първо тримесечие на 2023 г. и 180 лв./МВч. за второто тримесечие на 2023 г.

Първият сценарий е изготвен на базата да не се получават на компенсации за природен газ. В този вариант „Топлофикация София“ прогнозира продължаващо нарастване на дълга към „Булгаргаз“, като в края на регулаторния период – 30 юни 2023 г. той би достигнал прогнозен размер от близо 933 млн. лв.

Вторият сценарий е изготвен на база на допускането за компенсация от 50% от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. Ако бъде приложена схемата за компенсация в края на регулаторния период дългът на дружеството би достигнал прогнозен размер от близо 511 млн. лв. Този вариант действаше през периода декември 2021 г. - май 2022 г. за получаване на 50% от разликата между прогнозните тримесечни цени на природния газ в ценовото решение на КЕВР от 1 юли 2022 г. и реалните постигнати цени. 

Третият сценарий е базиран на 100% компенсация от разликата между прогнозната цена на природния газ и утвърдената за месеца. При прилагане на схема за компенсация в този размер   „Топлофикация София“ ще бъде в състояние да изплаща текущите фактури за природен газ, както и да погасява натрупания към момента дълг, като в края на регулаторния период задълженията биха намалели до близо 90 млн. лв.

Според „Топлофикация София“ третият сценарий, предвиждащ пълно възстановяване на разходите за природен газ, е най-рационалното решение за запазване конкурентността на услугата и прекратяването на декапитализацията и дълговата спирала на дружеството.

Финансовото състояние на дружеството

По отношение на предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние  „Топлофикация София“ счита, че съществено влияние оказват регулаторната среда, рекордните ценови нива на природния газ и на квотите за въглеродни емисии. Посочва се, че закупуването на газ и на емисии на годишна база заема близо 83,4% в структурата на разходите (73,1% за гориво и 10,3% за квоти). С разходите за лихви и неустойки към БЕХ и Булгаргаз, разходи за персонал и за вноски към ФСЕС делът на общите разходи, върху които дружеството не може да влияе, достига 94%, съобщават от КЕВР.

С цел намиране на устойчиво решение „Топлофикация София“ е предприела действия по предоговаряне на дълговата експозиция към БЕХ и обслужване на текущите задължения към „Булгаргаз“ ЕАД.  През август и септември 2022 г. са подписани няколко тристранни споразумения между дружеството, БЕХ и ФСЕС, с които се предвижда 20% от постъпленията по ежемесечните премии от Фонда за настоящия регулаторен период да бъдат превеждани на БЕХ. По този начин ще бъдат погасени задължения за 126 млн. лв. 

С друго подписано споразумение с БЕХ „Топлофикация София“ се задължава до 31 март 2029 г. да изплати неуредени задължения към Холдинга в размер на 333,5 млн. лв., произтичащи от договори за цесия между „Булгаргаз“ и БЕХ. Така „Топлофикация София“ ще намали с 12,9 млн. лв. годишните си разходи за лихви по дълга към Холдинга.

С подписаното на 14 септември 2022 г. трето тристранно споразумение между „Топлофикация София“,  БЕХ и Булгаргаз се предвижда 80% от постъпленията на дружеството по дължимите ежемесечни премии от ФСЕС за регулаторния период 1 юли 2022 г. - 30 юни 2023 г. да бъдат директно превеждани на газовия доставчик за погасяване на текущите задължения. Общият прогнозен размер на задълженията, които ще бъдат погасени, възлиза на 506 млн. лв.

„Топлофикация София“ е предприела действия за увеличаване на събираемостта.   Обобщените данни показват, че тя се повишава - към 1 септември 2022 г. е 84,05%, като за сравнение към 1 септември 2021г. е 82,66%.

От дружеството са погасили просрочени задължения към „Булгаргаз“ в размер на над 543 млн. Лв. за периода от 1 януари 2022 г. до 28 септември 2022 г. 

Така към 31 август 2022 г. общият размер на текущите задължения на „Топлофикация София“ към „Булгаргаз“ възлиза на стойност над 349 млн. лв.