Право за ползване на общежитие имат всички студенти, докторанти и специализанти във висши училища и научни организации, независимо в каква форма на обучение са записани.

Това предвиждат нормативни промени в храненето и настаняването на студентите, одобрени от Министерския съвет.

Предвид значителното намаляване на броя на студентите в редовна форма на обучение през последните няколко години отпада необходимостта от предоставяне на парична помощ при свободно наемане на квартира от студентите, пише в решението на кабинета.

Променя се и друго постановление, с което се увеличава издръжката на обучението на студенти в професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“.

Разширява се и финансирането на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“.