Министерският съвет прие Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020 - 2030 г., съобщи пресслужбата на кабинета. 

През юли срещу страната ни беше заведен съдебен иск от ЕК заради недопустимо високи нива на серен диоксид във въздуха. Това е второ дело от Брюксел срещу България. Преди две години страната ни беше осъдена заради прекомерното запрашаване на въздуха в някои общини, сред които и столицата. 

С приемането и прилагането на програмата се цели  намаляване  на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици за периода от 2020 г. до 2029 г. и след 2030 г. (в сравнение с приетата за базова 2005 г.).

Според приетата днес програма, основните мерки срещу замърсяването на въздуха са насочени към секторите транспорт и битово отопление. 

Те включват повторно свързване към газоразпределителната мрежа; повторно свързване и създаване на нови връзки към централно отопление; създаване на нови връзки към централно отопление; преминаване към битови отоплителни уреди, които са отговарят на изискванията за екопроектиране. 

Също така се предвижда прилагане на изисквания за качество на горивата; създаване на нови връзки към газоразпределителната мрежа; въвеждане от общините на "Зони с ниски емисии" за транспорта и модернизиране на автопарка чрез позволяване на внос само на автомобили с по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, което е разгледано като потенциална мярка.

Мерките, насочени към сектор селско стопанство, засягат употребата на азотни торове чрез гарантиране спазването на Директивата за нитратите и прилагането на добри земеделски практики в употребата на торовете, което ще доведе до допълнително намаляване на емисиите на амоняк, азотни оксиди и неметанови летливи ограничени съединения.