Цената на природния газ за януари ще бъде 179 лв. за мегаватчас, реши КЕВР. 

Тази сума е без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

"В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в  хранилището в „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации", добавят от енергийния регулатор. 

Цената е утвърдена след извършен анализ на внесените днес от „Булгаргаз“ актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

"В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около 27% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво", уточняват от КЕВР.   

От регулатора обясняват, че след организиране на тръжна процедура за цялата 2023 г., „Булгаргаз“ е сключил за януари три договора за доставка на втечнен природен газ с търговци от региона.

Дружеството е сключило и договор за доставка на природен газ на вход на българската газопреносна мрежа. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ „Чирен“, добавят от КЕВР.

С осигурените количества природен газ за януари се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, смятат от регулатора.   

"След извършената проверка на всички разходи за закупуване на природен газ комисията коригира цената, предложена в днешното заявление на „Булгаргаз“, и я намали от 179,72 лв. за мегаватчас на 179,33 лв. на мегаватчас. Установено е, че в цената неоснователно са включени разходи за капацитет в размер на 1 252 349,25 лв. за доставка на количества природен газ до Виртуална търговска точка България. Тези разходи са извадени от общите разходи на обществения доставчик за покупка на природен газ, които формират крайната цена за януари", добавят от комисията. 

С решението за утвърждаване на цена на природния газ КЕВР утвърди и прогнозни условно-постоянни разходи на „Булгаргаз“ за 2023 г. за дейността обществена доставка, които са част от общите разходи на дружеството. Утвърдена е и среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за регулаторен период 2023 г. На дружеството не са признати разходи в размер на 9,656 млн. лв. за 2023 г., които не са доказани и не са пряко свързани с лицензионната дейност. По тази причина тези разходи не са включени при формиране на цената на природния газ през годината и са допълнителен фактор за постигане на по-ниски цени, казват от КЕРВ.      

Според комисията утвърдената цена от 179,33 лв. за мегаватчас е значително по-ниска от предложената прогнозна цена в първоначалното заявление на „Булгаргаз“ в размер на 204,14 лв. за мегаватчас.

"Основните причини са намалението на борсовите индекси на международните пазари в края на  декември, както и значително по-ниския от планирания добив от газовото хранилище в Чирен поради мекото време", уточняват от КЕВР.

Общественият доставчик е нагнетил виртуално в хранилището допълнителни количества природен газ. В резултат на това е снижена осреднената цена на съхраняваните количества, нагнетени основно през летните месеци, когато на международните борси газът достигна изключително високи ценови нива. С намаляването на цената на нагнетеното синьо гориво от Чирен, което е ценообразуващ елемент в общия микс, се допринася за постигане на по-ниска крайна цена на газа за януари.

„Няма  да има промяна в цените на парното и електрическата енергия от 1 януари 2023 г., което има ключово значение за потребителите на регулиран пазар.  По този начин енергийният регулатор подпомага задържането на цените у нас, тъй като основен фактор за инфлационните процеси в цяла Европа са цените на енергоносителите“, заяви председателят на Комисията доц. Иван Иванов на проведеното открито заседание на 30 декември 2022 г.