34% от децата в България са били в риск от бедност или социално изключване. Това показват данните от проучване на Евростат за 2022 г. Показателят има най-висока стойност за Румъния – 41,5%, а най-ниска за Словения – 10%.

20 милиона непълнолетни в Европейския съюз са били в риск от бедност. Според изводите на проучването по-високото ниво на образование на родителите води до по-малък риск за децата им.

През 2022 г. 61,9% от децата в ЕС, живеещи в домакинство с родителите си, чието най-високо ниво на придобито образование е средно, са били в риск от бедност или изключване.

В семействата с родители с висше образование този процент е 10,2.