Дължимият данък може да бъде преведен чрез пощенски запис за данъчно плащане или по банков път чрез платежно нареждане за плащане към бюджета.

Бюджетният идентификационен номер на патентния данък е 7301 14 000 0. Данъкът се внася по сметката на Републиканския бюджет на съответното данъчно подразделение или бюро. Списъкът на банковите сметки и обслужващите банки на данъчните подразделения може да се намери в интернет-страницата на Главна данъчна дирекция на адрес: www.taxadmin.government.bg