Парламентарните и президентските избори на 14 ноември 2021 г. идват на фона на изключително активна политическа ситуация в България. Сякаш избирахме депутати вчера, а всъщност много неща вече са различни. Този път залогът за партиите е двоен – избираме и държавен глава.

Как мога да дам своя глас? Къде се намират секциите? Как мога да гласувам в чужбина? Много нови и много стари въпроси, на които потърсихме отговори с помощта и на ресурсите на Централната избирателна комисия.

Мога ли да гласувам по пощата, чрез компютър, по факс, чрез смартфон или по друг начин, който не включва посещаване на избирателната секция?

В Изборния кодекс не е предвидена възможност за дистанционно гласуване на предстоящите избори на 14 ноември 2021 г. чрез посочените способи. Гласуването се провежда само в избирателна секция.

Къде се намира избирателната ми секция?

Електронна проверка за местонахождението на секцията за гласуване в Република България се осъществява през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ на следния линк: https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

Системата показва данни за имената на заявителя, ЕГН и адрес на избирателната секция, в която лицето е включено в избирателния списък и трябва да гласува.

Тази проверка може да се направи и по следните начини:

 • Чрез SMS:
  Изпраща се SMS на единен номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите на 14 ноември 2021 г., за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон:
  Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Телефон 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Проверката може да се направи и на интернет страницата на съответната общинска администрация, както и на посочен безплатен телефонен номер.

Може ли ученици, студенти и докторанти, навършили 18 години, да гласуват в изборите за президент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в населеното място, в което учат, ако то е различно от постоянния им адрес?

Ученици, студенти и докторанти (вкл. курсанти и дипломанти) - редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят:

 • документ за самоличност;
 • надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
 • декларация от ученика, студента или докторанта по образец (Приложение № 17-НС от изборните книжа), която се предоставя от СИК.

Как се подава заявление за гласуване по настоящ адрес?

Избирател, който има регистриран настоящ адрес в населено място, различно от населеното място по постоянния му адрес, може да подаде заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г. Вписването се отнася и за изборите на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката.

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс заявлението за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес се подава не по-късно от 30.10.2021 г. включително.
Заявлението се подава по следните начини:

 • на хартиен носител (Приложение № 30-ПВР/НС от изборните книжа) до кмета по настоящия адрес на избирателя и саморъчно подписано
 • или електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. ГД „ГРАО“ извършва автоматизирана проверка на данните в заявлението едновременно с подаването му.

На предните избори гласувах по настоящ адрес, налага ли се да подавам ново заявление?

За да гласуват по настоящ адрес на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, избирателите подават ново заявление за вписване в избирателен списък за гласуване по настоящ адрес.

Вписването в списък за гласуване по настоящ адрес на предходни избори не е приложимо за предстоящите избори.

Включен съм в списък за гласуване извън страната, но ще съм у нас. Мога ли да гласувам?

Избирателите които са подали заявление за гласуване извън страната, но в изборния ден на 14.11.2021 г. се намират в Република България, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес. Това се отнася и при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на 21.11.2021 г.

Ако при гласуването се установи, че фигурират в списъка на заличените лица на основание подаденото заявление за гласуване извън страната, СИК вписва на ръка данните им в допълнителната страница на избирателния списък. При гласуването тези избиратели подават декларация по образец, че не са гласували и няма да гласувате на друго място, с която СИК разполагат. Няма изискване да се представи пред СИК удостоверение от общината.

Как се подава заявление за гласуване извън страната?

Българските граждани, които имат право да избират и желаят да упражнят правото си на глас извън страната в изборите на 14 ноември 2021 г., заявяват своето желание чрез подаване на заявление за вписване в списък за гласуване извън страната по един от следните начини:

 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и подадено лично пред дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава;
 • чрез писмено заявление по образец (Приложение № 37-ПВР/НС от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено с писмо по пощата или чрез куриерска фирма до дипломатическото или консулско представителство на Република България в съответната държава, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, но в едно заявление може да бъде вписано само едно лице;
 • чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия, като проверката на вписаните данни се извършва автоматизирано едновременно с подаването.

Заявленията се подават не по-късно от 24:00 часа българско време на 19.10.2021 г.

Лицата, подали заявление и включени в списък за гласуване извън страната, се заличават служебно от избирателния списък за изборите на 14 ноември 2021 г. по постоянния им адрес в Република България, без да е необходимо те да предприемат действия за това.

Кой може да бъде член на секционна комисия извън страната?

Изискванията към лицата, които се предлагат за членове на секционна избирателна комисия, са еднакви за СИК в страната и СИК в чужбина. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в съответния вид избор и владеят български език.
Докато заема длъжността си, членът на СИК не може да бъде кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор; не може да заема изборна длъжност в държавен или местен орган; не може да е орган на изпълнителната власт; не може да е заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет, главен секретар на министерство или областна администрация, секретар на община, район, кметство; не може да е съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател, заместник областен управител или заместник-кмет, военнослужещ във въоръжените сили; не може да е служител в Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана, Държавната агенция "Технически операции" или в Държавната агенция "Национална сигурност".

Членовете на СИК извън страната не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Може ли да се гласува извън страната, ако не е подадено заявление?

Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната в срок до 19.10.2021 г. включително, имат право да гласуват в секция, в държава и място по техен избор в деня на изборите на 14.11.2021 г., както и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. При гласуването те подават пред СИК декларация по образец (Приложение № 38-ПВР/НС от изборните книжа), че отговарят на условията да избират и че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Секционната избирателна комисия разполага с образци на декларацията.

Ще подавам ли ново заявление, ако президентските избори стигнат до балотаж?

При подадено заявление за гласуване извън страната избирателите се вписват в списък за гласуване извън страната за изборите на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г. при евентуален нов избор за президент и вицепрезидент. Заявлението не може да бъде анулирано.