Нововъведение в ТЕЛК системата, включително и срещу злоупотреби. Информационната система за контрол на медицинската експертиза ще заработи от утре. С въвеждането ѝ ще се съкрати времето, при което се чака за издаване на експертиза от ТЕЛК. Досега срокът беше 3 месеца, но реално хората чакаха и повече заради натовареността на комисиите. 

„Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите“, обясни зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева. 

Как работи системата?

От утре в реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес: https://ibd.mh.government.bg/ 

  • Системата поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК.
  • Достъпът е електронен – чрез КЕП (квалифициран електронен подпис)
  • Могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

 Стъпка по стъпка:

  • Лекарската консултативна комисия издава медицинско направление/протокол
  • Лицето подписва електронно заявление за освидетелстване
  • Системата насочва заявлението към ТЕЛК
  • Съставът взима решение и подписва документите електронно
  • Документите се изпращат до лицето и заинтересованите страни
  • Лицето може да следи онлайн напредъка по неговия казус 

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през електронната система. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система, до приключване на процеса на медицинската експертиза.