В три поредни часа в Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид днес. Това  съобщават от РИОСВ - Стара Загора.

Данните са от Автоматична измервателна станция в Гълъбово. В 17:00 часа тя отчита 983,76 микрограма на куб. метър съдържание на серен диоксид във въздуха на града.

Час по-късно нивото започва да пада, но остава над пределно допустимата концентрация. В 19:00 часа измерените стойности са от 963 микрограма на кубичен метър.

РИОСВ – Стара Загора е издала предписания на четирите топлоелектрически централи от комплекса „Марица изток“, за намаляване на товара на работещите мощности. Последните резултати показват нормализиране на обстановката, затова и по-специални мерки в Гълъбово не се налагат.

Прогноза на екоинспекторите е, че се наблюдава тенденция на неустойчива атмосфера. Тя създава предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител - серен диоксид, в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.