Местността „Находища на алпийски тритон в Руй планина“ е обявена за защитена територия. Това стана след заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Местността се намира в землищата на селата Рани луг и Насалевци, община Трън в област Перник и е с обща площ от близо 50 декара.

Защитената местност е обявена на основание Закона за защитените територии с цел опазване на животински вид алпийски тритон и неговото местообитание.

Снимка: Министерство на околната среда и водите

По този начин ще се защитят и размножителните местообитания на други значими видове земноводни животни, като дъждовник, обикновен тритон, южен гребенест тритон, жълтокоремна бумка, кафява крастава жаба и горска дългокрака жаба.

В защитената местност се забранява пресушаване на водоемите, които са предмет на опазване в защитената територия и нарушаване на водния им режим. Не е позволено изграждане или поставяне на прегради и строителство.