Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев назначи доц. д-р Росен Карадимов и Деляна Иванова като нови членове на Надзорния съвет на Българската банка за развитие, съобщават от министерството. 

С днешното решение Надзорният съвет на Банката се увеличава от трима на петима членове, като това не натоварва финансово ББР.

На 23 септември министърът намали възнагражденията на членовете на Надзорния съвет на ББР  на 2 000 лв., при наследени от неговия предшественик възнаграждения от до 10 000 лв. на човек на месец, припомнят от ресорното министерство.

Според министерството нивата на заплати са близки до пазарните в сходните структури на търговските банки в страната.

"Приоритетна задача, възложена от министъра на новите членове на Надзорния съвет, е изработване и реализиране на правни, надзорни, контролни и организационни механизми, които да гарантират, че Банката ще следва единствено и само политики, които постигат целите й, заложени в чл. 2, т.1-т.5 на Закона за ББР", добавят от министерството.

Днешното решение за попълване на състава на НС на ББР АД е в изпълнение на обявеното по-рано от министър Пулев намерение да подсили ефективността на работата на Надзорния съвет, като прекрати порочната и противоречаща на Закона за ББР, Търговския закон и Устава на ББР практика Надзорният съвет на Банката да дублира функциите на Управителния й съвет, уточняват от министерството.  

Съгласно чл. 242, ал. 1 ТЗ и чл. 50, ал. 4 от Устава на ББР, Надзорният съвет не може да участва в управлението на банката, добавят от там. 

Кои са новите членове

Доц. д-р Росен Карадимов е избран за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ. Той е избран за член на НС на ББР като независим, по смисъла на указанията на ЕЦБ за диверсификация и в изпълнение на изискването на чл.10а от Закона за кредитните институции.

Той е преподавател в Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 1991 г. Титуляр и лектор на учебната дисциплина Право на интелектуалната собственост. Специализирал е търговско право в Институт „Макс Планк“, Хамбург, Германия. Председател на УС на „Институт за нов икономически напредък“. Член на работна група „Закрила на интелектуалната и индустриална собственост“ към Съвета по европейски въпроси на Министерски съвет на Република България. Член на Академичния съвет към Председателя на Патентното ведомство на Република България. Народен представител в VII Велико народно събрание, участвал в приемането на Конституцията на България от 1991 г. Народен представител в 36-ото Народно събрание, член на Законодателна комисия и Комисия по национална сигурност, участвал в приемането на ключовите основополагащи закони на съвременното българско търговско и банково законодателство, вкл. Закон за БНБ през 1991 г., Закон за банките и кредитното дело от 1992 г., Търговския закон от 1991 г.

Член на законодателния съвет към 37-ото Народно събрание. Заместник-председател на Столичния общински съвет 1999-2003 г. Съветник в Политическия кабинет на министър-председателя на Република България 2005-2009 г. Адвокат към САК от 1995 г. Правен консултант и процесуален представител на ББР АД, НГФ ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс АД по дела по спорове по предявявани вземания към КТБ АД (н) в производството по несъстоятелност и обжалване на сметката за разпределение. Процесуален представител на ББР АД по други търговски дела, свързани със събиране на проблемни вземания на Банката. Процесуален представител на други кредитни институции.

Деляна Иванова е избрана за член на НС на ББР след предварително одобрение от БНБ, по реда на чл.11, ал.3 от Закона за кредитните институции и при изпълнение на допълнителните условия на чл.5, ал.1, т.1 от Наредба № 20 от 2019 г. на БНБ за изискванията към членовете на управителния и контролния орган на кредитна институция, както и за оценка на тяхната пригодност и на лицата, заемащи ключови позиции.

В последното редовно правителство Деляна Иванова е заместник-министър на регионалното развитие, ръководител на управляващите органи на програмите със средства от ЕС, администрирани в МРРБ и ресорен заместник-министър за политиките в отрасъл водоснабдяване и канализация и държавна собственост.

Като заместник-министър тя е член на Управителните съвети на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и на Държавен фонд „Земеделие“, участва в множество комитети, съвети и работни групи.

Преди встъпването си в изпълнителната власт, Иванова е народен представител в 45-то Народно събрание и 46-то Народно събрание и е член на Комисията по бюджет и финанси. По-голямата част от професионалният й път е в банковата сфера, като доказва своите експертни и лидерски качества в корпоративно банкиране и кредитен риск в Креди Агрикол България (Изпълнителен директор и член на Управителния съвет), ТБ Биохим, Банка ДСК и Пощенска Банка/ Юробанк България.