До края на седмицата ще започне работа Комисията за прозрачност и контрол на публичните средства в Българска банка за развитие (ББР). Тя е създадена с цел проверка на съответствието на процедурите по отпускане на кредити от банката, информират от Министерството на икономиката.

Комисията ще провери отпускането на всички кредити над 1 млн. лв.

Министерството на икономиката предостави списъка на 8-те най-големи кредитополучатели от ББР.

Кредити с размер над 140 млн. лв.:

  • „Слънчев ден“ АД
  • „Благоевград – БТ“ АД
  • „Роудуей кънстракшън“ АД

Кредити с размер над 115 млн. лв.:

  • „Маркет инвестмънт“ АД („Техномаркет“)
  • „Интернешънъл инвестмънтс“ ЕАД

Кредити с размер над 60 млн. лв.:

  • „Параходство БМФ“ АД
  • „Транспект“ АД
  • „Инса Ойл“ ЕООД

Проверката на ББР стана възможна, след като министърът на икономиката Кирил Петков сключи договор за дарение с търговската банка, притежавала до момента 8 броя безналични акции, всяка с номинална стойност 100 лева, по силата на който търговската банка прехвърли на държавата правото на собственост върху акциите.

Така министърът на икономиката, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в общото събрание на акционерите на ББР, може да предприеме всякакви допълнителни, необходими корпоративни действия.