Министерството на образованието и науката предлага промени в учебните програми по общообразователните предмети от 1. до 10. клас. Част от тях е Вазовите „Левски“ от „Епопея на забравените“ и „Под игото“ да се преместят от 10. в 9. клас, за да се освободи учебно време за десетокласниците да се подготвят за Национално външно оценяване.  

Целта е усъвършенстването и актуализирането на учебните програми в няколко насоки.

Преместване на теми, очаквани резултати и понятия в друг клас в рамките на етапа се предвижда по български език и литература (БЕЛ), математика, география и икономика и химия и опазване на околната среда. По математика например понятието „Проста лихва“ се премества от 5. в 7. клас, а темата „Еднаквости в равнината“ преминава от общообразователна в разширена подготовка.

Друга група промени са за отпадане на теми, очаквани резултати и понятия. Това се предвижда по БЕЛ, математика, информатика, философия, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. По география и икономика например отпада понятието „отрасъл“; а по БЕЛ – анотация и делово писмо.

Отпада и изискването за минимален брой оценки за учебен срок по чужди езици в 8. – 10. клас.

Нови понятия и очаквани резултати се включват по география и икономика, химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование. Например по география и икономика се въвежда понятието „кръгова икономика“.

По география и икономика изчисляването на действителни разстояния по карта с помощта на числен мащаб ще се изучава вече не в 5. клас, а в 7. клас, като това е съобразено със знанията, уменията и отношенията, формирани от учебния предмет математика. С цел прецизиране е направена замяна на понятието „стопанство“ с понятието „икономика“.

За по-голяма яснота основните формули за величини и закономерности в учебните програми по физика и астрономия се изнасят в отделни таблици.

Предложените промени в учебните програми за началния образователен етап са малко и се отнасят до учебните предмети: български език и литература за 1. – 4. клас, изобразително изкуство за 1. клас, технологии и предприемачество за 1. – 4. клас, родинознание за 2. клас, човекът и обществото за 3. клас.

В прогимназиален и първи гимназиален етап са заложени промени по български език и литература за 5. – 10.клас, математика за 5. – 10. клас, информатика за 8. клас, география и икономика за 5. – 10. клас, философия за 8. и 10. клас, човекът и природата 5. и 6. клас, биология и здравно образование за 7. – 10. клас, физика и астрономия за 7. – 10. клас, химия и опазване на околната среда за 8. – 10. клас.

Предлагат се промени във всички учебни програми по Физическо възпитание и спорт от 1. до 12. клас, насочени към прецизиране на учебното съдържание, съобразно наличната материалната база, двигателните умения и способности на учениците. Разширява се обхватът на възможните избираеми области по физическо възпитание и спорт, например - шахмат и ракетни спортове.

Актуализираните учебни програми ще влизат в сила стъпка по стъпка, за да се осигури възможността за осъществяване на разместването между класовете. За учебната 2023 – 2024 година – за 1., 2., 3., 4., 5. и 8. клас, за 2024 – 2025 години – за 6. и 9. клас, а за учебната 2025 – 2026 година – за 7. и 10 клас. До одобряването на нови учебници се използват съществуващите.