Сигнал за „наличието на данни за несъвместимост, потенциален конфликт на интереси и корупция“ срещу заместник-министъра на културата Весела Кондакова е постъпил в КПКОНПИ на 10 януари 2022 г., съобщават от пресцентъра на антикорупционната комисия.

Сигналът е подаден от конкретно установено физическо лице и не е анонимен. Комисията е взела решение на 19 януари 2022 г. да образува производство за установяване на конфликт на интереси срещу Весела Кондакова в качеството й на заместник-министър на културата.

Решението касае и извършване на проверка на твърденията за несъвместимост за заеманата висша публична длъжност.

„За Весела Кондакова конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в постъпил сигнал, и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред“, се казва в съобщението.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.