Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 обяви процедура на директно предоставяне на безвъзмездна помощза изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия. Връзката ще осигури възможност за диверсификация на доставките на природен газ за България.

С постигането на взаимно свързване със сръбската система, страната ни ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез него до мрежите на страните в Централна и Западна Европа. Индикативният бюджет по процедурата е 93 879 840 лв. Планираните по проекта дейности трябва да бъдат извършени в срок до 36 месеца.

Конкретен бенефициент на безвъзмездната финансова помощ е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Гарантирането на сигурността на доставките е сред приоритетите на ЕС в енергийния сектор, чиято физическа реализация предполага изграждането на ефективни връзки между газовите системи на отделните държави членки. Най-голямо у нас е търсенето на синьо гориво в промишлеността и в енергетиката. Газовата криза в началото на 2009 г. потвърди приоритетността за България и региона на въпроса за диверсификацията на източниците и маршрутите на доставки на природен газ.