Министерството на електронното управление набира специалисти за процеса по удостоверяване на Техническите устройства за машинно гласуване. Кандидатите могат да подават своите заявления по електронен път на e-mail: [email protected], до 17:30 ч. на 23 април 2024 г.

Експертите, желаещи да се включат в процеса по удостоверяване на машините за гласуване, е необходимо да притежават компетенции и опит в една или повече от следните области:

Angular:

- разработване на Angular/JS/TS софтуер;

- Static Application Security Testing (SAST) инструменти на Angular приложения;

- Defensive programming, code review & analysis;

- IDE инструменти – Eclipse, VS Code, други.

C++:

- разработване на C/C++ софтуер;

- Static Application Security Testing (SAST) инструменти на C/C++ приложения;

- Defensive programming, code review & analysis.

OS security:

- Опит като инженер по сигурността;

- Debian/Ubuntu познания;

- Package Management (APT, SNAP);

- Linux OS architecture - services, kernel modules, packages, scanners - Nessus, Metasploit;

- Docker и изграждане на Linux образи;

- Vulnerability Management, CVE assessment.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

Министерството на електронното управление предвижда да привлече 10 външни експерти за удостоверяването на машините за гласуване, а подборът ще бъде в изпълнение на утвърдена от министър Валентин Мундров.

Постъпилите заявления за участие в подбора и приложенията към тях, ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на електронното управление. Комисията ще разглежда постъпилите заявления и ще извърши преценка за съответствието на подадените документи с обявените изисквания.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

Ако допуснатите кандидати са повече от необходимия брой, комисията публично ще извърши подбор на случаен принцип измежду допуснатите кандидати. Подборът следва да гарантира осигуряването на специфичната експертиза.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, но отпаднат при случайния подбор, ще бъдат в списък с резервни кандидати. След разглеждане на всички постъпили заявления и при необходимост извършване на публичен случаен подбор, комисията ще изготви протокол, който ще съдържа списък на допуснатите кандидати, отговарили на изискванията.

Снимка: Ладислав Цветков, bTV

 Ще има основен списък и резервен списък, както и списък на недопуснатите кандидати, като в него ще се посочат причините за недопускането им. Комисията незабавно ще уведоми по електронната поща всеки от кандидати в основния и резервния списък, както и недопуснатите кандидати.