Върховна административна прокуратура възложи проверка на състоянието на всички плувни басейни в страната, след инцидента в София от началото на месеца, при който дете пострада в училищен басейн.

Проверката трябва да бъде извършена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Във връзка със стартиралия летен сезон и повишеното ползване на басейни, както и зачестилите въпроси, които се поставят от обществото по отношение на годността и изправността на плувните басейни, и в защита на обществения интерес, ВАП прецени, че следва да бъде възложена проверка за спазване на нормативните актове, регламентиращи правилната и безопасна експлоатация на басейните.

В хода на проверката от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор трябва да установи има ли случаи на допуснати нарушения по правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, съгласно изискванията на Закона за туризма, както и наличието на окомплектовка с ръководства за експлоатация и ремонт на по-старите плувни басейни, въведени в експлоатация преди новите изисквания на закона от 2020 г.

След приключване на проверката следва да бъде пратен обобщен доклад, който да съдържа направените констатации, допуснати нарушения на съответни нормативни и други актове, предприети конкретни мерки и действия за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, издадените актове за установяване на административни нарушения, наложени санкции, както и ако има принудителни административни мерки.