ВАС потвърди окончателно решение на КЗК, с което е установен недобросъвестен модел на поведение от страна на голяма търговска верига, водещ до вреда за потребителите, съобщиха от съда.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е установила извършено нарушение по член от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), изразяващо се в злоупотреба с по-силна позиция при договаряне от страна на компанията и налага имуществена санкция в размер на 343 417 лв.

В случая търговската верига е преустановила реализацията чрез търговските си обекти на немалка част от асортимента на един доставчик с цел да му наложи определени търговски условия, които са неизгодни за доставчика.

По този начин за предприятието, намиращо се в по-слаба позиция при договарянето, са настъпили негативни имуществени последици в резултат на поведението на компанията.

Чрез постоянно изискваните от страна на търговската верига намаления на доставните цени на предлагания от доставчика асортимент (чрез различни бонуси, рабати и отстъпки), както и чрез блокирането на голяма част от този асортимент, доставчикът е бил поставен във финансова зависимост поради генерираната в процесния период загуба.

Освен това системата от бонуси и отстъпки на търговската верига се използвала за максимизиране на печалбата му за сметка на финансовата загуба за доставчика.

В настоящия случай възможността за увреждане на интересите на потребителите е непосредствено свързана с недобросъвестните практики на компанията по отношение на неговия доставчик. С постигнатото намаление на доставните цени се обезпечава единствено печалбата ѝ, без това да води до намаление на крайната продажна цена на стоките, което не е в интерес на потребителите и ги уврежда.

Първоначално Административният съд в София област (АССО) отменя решението на Комисията като вместо него постановява, че не е извършено нарушение по ЗЗК от страна на компанията.

Впоследствие Върховният административен съд в 3-членен състав постановява, че отхвърля жалбата на компанията срещу решението на комисията. В окончателния съдебен акт ВАС излага мотиви, че намира оспорваното решение на КЗК за законосъобразен административен акт, издаден в съответствие с относимите и приложими материално правни норми и в съответствие с целта на закона.

Съдът обосновано е приел, че поведението на търговската верига представлява недобросъвестен модел на поведение, който няма икономическа обосновка и чрез който се цели постигане на по-ниска доставна цена на продуктите, които веригата супермаркети закупува от доставчика, подал искане пред КЗК.

Чрез този модел на поведение икономическата изгода е оставала изцяло за търговската верига и не се пренасяла върху потребителите, чрез съответно намаление в продажните цени, на които стоките се продават в търговската мрежа.

Това е довело не само до свиване на предлаганите продукти на конкретния доставчик, но и до намаляване на разнообразието от предлагани стоки, което само по себе си съставлява както реална, така и потенциална вреда за потребителите.