От 1 август се увеличи здравната вноска на хората, които сами я внасят – от 28,40 лв. на 31,20 лв., напомниха от Националната агенция за приходите (НАП). Това касае най-вече трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и завършилите училище, които не учат в университет и не са осигурени на друго основание.

Причината да се увеличи вноската е, че от 1 август тази година се увеличава минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 780 лв. Съгласно Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8%  върху месечен осигурителен доход не по-малко от 390 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, т.е здравната вноска за август трябва да се внесе най-късно до 25 септември.

Всички, които сами плащат здравноосигурителните си вноски, подават в НАП и декларация Образец 7. Декларацията се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или КЕП – чрез портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца, напомнят от приходната агенция.