Наднормени концентрации на цианиди са установени днес при устието на река Юговска, Асеновград, и в село Бачково. Замърсяването е открито при контролно пробонабиране на водите на река Юговска и река Чепеларска, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров e разпоредил незабавно проверка, която ще бъде направена утре сутринта.

Басейнова дирекция Източнобеломорски район изпрати предупреждение за предприемане на действия съобразно правомощията на общините по поречието на засегнатите реки за предупреждение на населението за замърсяване на водите в река Юговска и река Чепеларска и ограничаване на ползването им.

Предупреждение е изпратено до ВиК Пловдив и РЗИ-Пловдив за необходимостта да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска, а Напоителни системи следва да извършат анализ на водите за напояване, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.