Предприятие, работещо в сектора на тютюневата промишленост, е получило малко над една трета от всички кредити на ББР, достигнали до големи фирми. Това става ясно от одита на Сметната палата на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от януари 2018 г. до края на 2019 г.

Министър на икономиката по това време е бил Емил Караниколов. От палатата обявиха, че той е неоткриваем и затова докладът е връчен служебно.

Според одитния орган ББР и дъщерните ѝ дружества не са контролирани ефективно и очакваните ползи за обществото от тях не са постигнати в достатъчна степен.

Посочва се и че макар че „мисията на ББР е да спомага за развитието на българската икономика, като насърчава износа и подпомага реализацията на икономическата политика на държавата по отношение на малките и средните предприятия“, „големите предприятия са обект на съществено кредитиране, като  финансови ресурси за тях представляват близо половината от кредитния портфейл на банката“.

Дадени са конкретни примери за кредитната политика на ББР:

  • Водещ подотрасъл е производството на тютюневи изделия, с близо 50 процентен дял от предоставените кредити за 2018 и 2019 г.;
  • Над 10% от общата стойност на отпуснатите в одитирания период кредити са били за предприятие за производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;
  • В подобно положение е търговска верига за техника;
  • Друг голям кредит отива в дружество, работещо в сферата на телекомуникациите и далекосъобщенията;
  • Кредитите, предоставени на малки и средни предприятия предобладаващо са насочени към предприятия, занимаващи се с производство и разпределение на енергия.

Част от данните за големите длъжници станаха известни още в началото на работата на служебното правителство.

Сметната палата е установила и че няма достатъчен контрол по линия на възнагражденията на ръководителите на банката, като членове на Управителния съвет са участвали и в ръководните органи на дъщерни дружества – макар именно УС да определя кой влиза в тези ръководства и каква заплата получава.

„Възнагражденията на членовете на Управителния съвет на ББР АД са около 2 пъти по-високи от тези на УС на Българската народна банка“, отбелязват от Сметната палата.