Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров обвини финансовия министър Симеон Дянков в еднолично управление на разходването на бюджетните средства, след като Народното събрание приеме Закона за държавния бюджет за съответната година. По думите на Димитров продължава негативната практика на многобройни корекции по бюджетите на публичните организации, чрез които текущо през годината се извършва преразпределение на планираните разходи.

Сметната палата представи днес отчета за дейността си за миналата година и резултатите от финансовите одити и заверки на годишните финансови отчети за 2011 г. През миналата година ведомството е установило поредица от случаи на нецелево разходване на средства от таксата за битови отпадъци в общините. Наблюдава се тенденция за завишаване размера на събираната такса и използване на остатъчните средства за дейности, извън изрично посочените в закона.

При възлагането на обществени поръчки обаче се наблюдава тенденция за намаляване броя на нарушенията. Някои от най-тежките нарушения през 2011 г., като разделяне на обществени поръчки и непровеждане на процедури, са съществено ограничени. При провеждане на процедурите проблемни остават въпросите за използването на ограничителни условия за допускане на участниците, както и субективните методики за оценка на офертите.

Отклонения от принципите за конкуренция са установени при възлагането на малки обществени поръчки

въз основа на три оферти, при които се ограничава кръгът на потенциалните изпълнители чрез прилагане единствено на способа за събиране на оферти чрез покани до конкретни лица, определяни от възложителите.

По традиция и през миналата година най-висок процент отклонения и нарушения при възлагането на обществени поръчки са констатирани в общините.

В отчета на Сметната палата се посочват и други примери за недотам приемливи практики. „Наблюдава се тенденция за ликвидация на еднолични търговски дружества с общинско участие и същевременно създаване на общински предприятия като правоприемник на ликвидираните търговски дружества, регистрирани през 90-те години. Това се дължи на недобрите финансови резултати и натрупаните загуби през годините на управление на дружествата,” посочват авторите на документа. Наред с това създадените общински предприятия се издържат от бюджета на общината, като се увеличават разходите по бюджетите и числеността на персонала.

Според експертите на Сметната палата с ограничението плащанията за погасяване на задълженията на общините да не са повече от 15% от приходите се създават

условия за увеличаване на задлъжнялостта на общините към банките

Сред позитивните развития от Сметната палата отчитат подобрената през миналата година отчетност на бюджетните предприятия чрез извършения текущ контрол. Наблюдава се обаче формален подход при съставянето на програмите и политиките от страна на министерствата и ведомствата, прилагащи и програмен формат на бюджета.

Друга критика към кабинета е насочена към липсата на последователна политика за осъществяване на инвестициите.

„Отчитането на дължимите данъци, мита и такси с данъчен характер и осигурителни вноски към 31 декември 2011 г. само на касова основа създава възможности за манипулиране на финансовата информация в отчетите на бюджетните организации,” пише също в доклада на Сметната палата.