След няколко сигнала за мъртва риба, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково извършва извънредни проверки на всички предприятия, които са в близост до язовир "Студен кладенец" и са рискови емитери на вредни вещества, които могат да попаднат във водите му.

Сигналите са от 20, 23 и 25 май. От направените вече лабораторни анализи на водата е установено, че в устието на река Перперешка в изкуственото езеро е завишено съдържанието над допустимото на амониев азот, общ азот и разтворен кислород във водата, като е възможно слабо замърсяване на водата от битово-фекални води от населените места по поречието на реката.

Резултати от заустваните води от предприятие на левия бряг на язовира в близост до града установяват единствено превишение по  показател "рН", което обаче не би могло да се отрази на състоянието на водите в язовира и да причини измиране на рибата.

Изпитванията на проба след Градската пречиствателна станция за отпадни води в Кърджали показва завишаване на стойностите на общ фосфор. 

Анализът на резултатите, взети от язовир "Студен кладенец" на три места по левия бряг на язовира – опашката на левия бряг, от залива на село Седловина и от залива на село Широко поле, показват слабо превишение на нормите за добро състояние по биогенните елементи ортофосфати и общ фосфор. Това се дължи на постъпване на непречистени битови отпадъчни води.